Het fonds OHG - Ontwikkelings- en Herstructureringsmaatschappij Gelderland - van de Provincie Gelderland richt zich op transformatie van projecten met maatschappelijke urgentie en gaat daarbij minder gemakkelijke transformaties niet uit de weg. Ter gelegenheid van zijn afscheid, sprak VG Visie met vastgoedveteraan en gepassioneerde voorvechter van duurzaamheid Ron de Gruyter. Hij was teammanager Vestigingsklimaat bij Oost NL en praat over angels, voetklemmen, volhouden en mooie resultaten.

De Gruyter: ‘De vastgoedmarkt heeft de neiging om te kiezen voor minder complexe projecten, goed financierbare businesscases en hogere rendementen. Bij OHG gaat het vooral om “impact”. Dit fonds richt zich op maatschappelijke urgentie, dus we gaan daarbij minder gemakkelijke transformaties niet uit de weg. We mogen meer risico nemen, hebben geld en kunnen zo dus marktfalen corrigeren. OHG is een combinatie van ontwikkelingskracht enerzijds: we puzzelen onafhankelijk mee en zijn daartoe op afstand van de provincie geplaatst. We maken eigen keuzes. Hierbij werken wij samen met de programma’s Steengoed Benutten en Werklocaties die ook van de Provincie Gelderland zijn. En anderzijds van financieringskracht, waarbij wij met publiek geld financieringen verstrekken vanuit een revolverend principe.’


’Als vastgoedsector moeten we meer realistisch, integraal gaan denken’


Lees het volledige artikel in VG Visie.
 

12-06-2024
Event
BT Event: ‘Sturende bedrijventerreinen, ruimte maken voor transities’
BT Event: ‘Sturende bedrijventerreinen, ruimte maken voor transities’

‘Sturende bedrijventerreinen – ruimte maken voor transities’ is hét thema van het 19e BT Event op donderdag 14 november in De Fabrique in Utrecht. Want naast een faciliterende rol door het accommoderen van ruimtevragen, hebben de 3800 bedrijventerreinen in Nederland als vitale infrastructuur per definitie een sturende impact op de wereld van morgen. Door te kiezen welke ruimtevragen je wel of niet accommodeert, welke activiteiten je wáár accommodeert, welke circulaire stromen je mogelijk maakt, hoe je ruimte biedt aan opwek en opslag van energie en hoe je een vruchtbare bodem legt voor innovatieclusters, kun je transities helpen versnellen. De ruimte en activiteiten op bedrijventerreinen hebben daarin een cruciale rol.  Het borgen van ruimte voor stadsverzorgende (circulaire) bedrijvigheid en praktische banen in de nabijheid van bevolkingsconcentraties, is een nadrukkelijk doel van gemeenten die bij gronduitgifte steeds vaker op maatschappelijke waardecreatie sturen.  Waar ruimte en grond al zijn vergeven, willen overheden – zo goed en kwaad als het gaat – regie terugpakken op bedrijventerreinen. Creatief omgaan met bestaande/beschikbare ruimte door beter benutten, intensiveren, stapelen en mixen vergroot zowel de maatschappelijke als economische output. Op nationaal niveau ontstaat – gevoed vanuit meervoudige schaarste – een nieuw paradigma van ‘keuzes maken’. Selectieve groei en het mogelijk afschalen van economische sectoren die veel ruimte vragen, maar een beperkte economische en maatschappelijke waarde genereren, zijn geen taboes meer. Tegelijk dringt het besef door dat bepaalde sectoren door digitale en circulaire transities juist méér ruimte nodig hebben. Denk daarbij aan grootschalige (data)logistiek, en de opslag/verwerking van reststromen. Deze relatief nieuwe ruimtevragers moeten zo goed mogelijk worden ingepast. Zowel fysiek-ruimtelijk, als binnen een duurzaam economisch-ruimtelijk systeem. Op het BT Event in Utrecht gaan we, samen met onze partners Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort en de NV OMU, aan de slag met de sturende rol die bedrijventerreinen kunnen oppakken. Met een duidelijke focus op processen, praktische oplossingen, financierbaarheid en uitvoerbaarheid. HOUD DE CONGRESSITE IN DE GATEN VOOR MEER INFO.  

14-11-2024
Nieuws
Belastingvoordeel voor klimaatbestendige maatregelen op bedrijfsterreinen
Belastingvoordeel voor klimaatbestendige maatregelen op bedrijfsterreinen

Al eens nagedacht over het vergroenen van uw bedrijfsterrein? De Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA\Vamil) bieden volop mogelijkheden om fiscaal voordelig te investeren in het klimaatbestendig maken van uw bedrijfsterrein en bedrijfspand. Denk aan het vervangen van tegels door groen, het aanleggen van een groendak of groene gevel, of het vasthouden en benutten van regenwater. Het belastingvoordeel kan met de MIA\Vamil oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag. Klimaatbestendige maatregelen zorgen daarnaast voor minder risico op schade en overlast, een beter werkklimaat en een aantrekkelijkere werkomgeving met meer groen en biodiversiteit.  Milieulijst 2024 In aanmerking komen voor belastingvoordeel? De investeringen op de Milieulijst moeten aan bepaalde eisen voldoen. Raadpleeg hiervoor de beschrijving en doorloop de stappen voor het indienen van een aanvraag als uw investering hieraan voldoet. MIA\Vamil in de praktijk Inspiratie nodig? Lees dan wat voorbeelden van ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de MIA\Vamil: In Hillegom zijn de watertoren en het bedrijventerrein klimaatbestendig gemaakt. Ook is aandacht besteed aan circulaire maatregelen, zoals het doorspoelen van toiletten met regenwater. De investeringen zijn gedaan met belastingvoordeel van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). "We proberen op allerlei fronten duurzaam te zijn", vertelt bedrijfsleider Hans Koppenol van AW Groep. Hoe precies? “Duurzame bouw maakt de wereld een stukje mooier”    "Het hoeft maar een bepaalde periode flink hard te regenen, of we hebben in Limburg problemen met wateroverlast", vertelt Janssen. Een manier om dat tegen te gaan, is door het water zoveel mogelijk vast te houden op hoger gelegen gebieden. Dat gebeurt op het bedrijventerrein Technoport Europe. Het regenwater wordt daar opgeslagen in grote buffers. "In het verleden werd het water afgevoerd naar de riolering en vervolgens naar de rioolwaterzuivering. Dat is zonde, want in principe is regenwater schoon." "Regenwater vasthouden verkleint kans op wateroverlast én verdroging" Meer weten over MIA\Vamil? Kijk op de website van RVO  

04-07-2024
Nieuws
Zuid-Holland stelt subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen open
Zuid-Holland stelt subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen open

Zuid-Holland kent ruim 600 bedrijventerreinen die samen goed zijn voor bijna 1/3 van de totale werkgelegenheid in de provincie. Het is daarom belangrijk dat de bedrijventerreinen goed georganiseerd zijn en daarmee voorbereid zijn op de toekomst. Om deze doelen te bereiken beschikt de provincie over een subsidieregeling voor ondernemersverenigingen, Bedrijven Investeringszones (BIZ) en gemeenten. Zij kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling ‘planvorming bedrijventerreinen’. Stimuleren kwaliteit bedrijventerreinen De provincie wil met de subsidieregeling ‘planvorming bedrijventerreinen’ de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand houden en verhogen. Ondernemersverenigingen, BIZ en gemeenten kunnen aanvragen indienen voor activiteiten die hieraan een bijdrage leveren. Activiteiten zijn bijvoorbeeld het opstellen van een meerjarenprogramma voor het doorontwikkelen van een ondernemersvereniging en het uitvoeren van oriënterend vooronderzoek voor een BIZ. De subsidie kan ook ingezet worden voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek of maken van businesscases voor onder andere energiebesparing, het opwekken van duurzame energie, de verkeersveiligheid en het vergroenen van bedrijventerreinen. Daarnaast kan een aanvraag ingediend worden voor het laten maken van een advies over de kwaliteit en het verduurzamen van een bedrijventerreinen. De subsidieregeling Planvorming bedrijventerreinen staat van 1 maart tot en met 31 december 2024 open. De provincie stelt hiervoor in totaal €500.000 beschikbaar met een maximum van €35.000 per aanvraag. Aantrekkelijk vestigings- en werkklimaat met goed functionerende bedrijventerreinen De provincie streeft naar een aantrekkelijk, toekomstbestendig vestigings- en werkklimaat met goed functionerende bedrijventerreinen. Alle instrumenten die we daarvoor inzetten, vind je op de pagina Bedrijventerreinen van de provincie.

07-03-2024
Aanmelden nieuwsbrief