Hoe kunnen gemeenten beter sturen op ruimte voor werk bij (binnenstedelijke) gebiedsontwikkelingen? Op deze vraag willen drie hogescholen een antwoord geven in een handboek waardoor gemeenten meer regie en sturing kunnen uitoefenen op het behoud van ruimte voor met name maakbedrijven. 

Voor de totstandkoming van het handboek is twee jaar van praktijkonderzoek uitgetrokken. Het wordt uitgevoerd door een breed consortium van zes gemeenten en de Hogeschool Rotterdam, Hogeschool van Amsterdam en Fontys Hogeschool. 

Het tweejarige onderzoek, ‘Maak Ruimte voor Werk’, van de hogescholen Amsterdam, Rotterdam en Fontys Hogeschool is mogelijk dankzij een subsidie die het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA afgelopen week verstrekte. Bij het onderzoek van de hogescholen zijn ook de afdelingen economie en stadsontwikkeling van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Leiden en Tilburg betrokken. De coalitie Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN), Ruimte voor Werk en Platform31 fungeren binnen dit onderzoek als kennispartners.

Lees het volledige artikel op Stadszaken.nl

30-05-2024
Event
BT Event: ‘Sturende bedrijventerreinen, ruimte maken voor transities’
BT Event: ‘Sturende bedrijventerreinen, ruimte maken voor transities’

‘Sturende bedrijventerreinen – ruimte maken voor transities’ is hét thema van het 19e BT Event op donderdag 14 november in De Fabrique in Utrecht. Want naast een faciliterende rol door het accommoderen van ruimtevragen, hebben de 3800 bedrijventerreinen in Nederland als vitale infrastructuur per definitie een sturende impact op de wereld van morgen. Door te kiezen welke ruimtevragen je wel of niet accommodeert, welke activiteiten je wáár accommodeert, welke circulaire stromen je mogelijk maakt, hoe je ruimte biedt aan opwek en opslag van energie en hoe je een vruchtbare bodem legt voor innovatieclusters, kun je transities helpen versnellen. De ruimte en activiteiten op bedrijventerreinen hebben daarin een cruciale rol.  Het borgen van ruimte voor stadsverzorgende (circulaire) bedrijvigheid en praktische banen in de nabijheid van bevolkingsconcentraties, is een nadrukkelijk doel van gemeenten die bij gronduitgifte steeds vaker op maatschappelijke waardecreatie sturen.  Waar ruimte en grond al zijn vergeven, willen overheden – zo goed en kwaad als het gaat – regie terugpakken op bedrijventerreinen. Creatief omgaan met bestaande/beschikbare ruimte door beter benutten, intensiveren, stapelen en mixen vergroot zowel de maatschappelijke als economische output. Op nationaal niveau ontstaat – gevoed vanuit meervoudige schaarste – een nieuw paradigma van ‘keuzes maken’. Selectieve groei en het mogelijk afschalen van economische sectoren die veel ruimte vragen, maar een beperkte economische en maatschappelijke waarde genereren, zijn geen taboes meer. Tegelijk dringt het besef door dat bepaalde sectoren door digitale en circulaire transities juist méér ruimte nodig hebben. Denk daarbij aan grootschalige (data)logistiek, en de opslag/verwerking van reststromen. Deze relatief nieuwe ruimtevragers moeten zo goed mogelijk worden ingepast. Zowel fysiek-ruimtelijk, als binnen een duurzaam economisch-ruimtelijk systeem. Op het BT Event in Utrecht gaan we, samen met onze partners Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort en de NV OMU, aan de slag met de sturende rol die bedrijventerreinen kunnen oppakken. Met een duidelijke focus op processen, praktische oplossingen, financierbaarheid en uitvoerbaarheid. HOUD DE CONGRESSITE IN DE GATEN VOOR MEER INFO.  

14-11-2024
Nieuws
Bouwmaat opent nieuwe vestiging op Business Park Amsterdam Osdorp
Bouwmaat opent nieuwe vestiging op Business Park Amsterdam Osdorp

Op 12 april 2024 heeft Bouwmaat op Business Park Amsterdam Osdorp officieel haar vijfde locatie in Amsterdam geopend. Jurgen de Lange, Business Unit Manager, verklaarde: “We zijn enorm trots op deze locatie en het pand. Het is dichterbij voor onze klanten in Amsterdam-West en biedt een pand met veel daglicht voor de medewerkers, gelegen in een duurzaam gebouwde omgeving. En niet in de laatste plaats draagt het bij aan het bedrijventerrein door respect te tonen voor de omgeving via duurzaamheidsmaatregelen.” Op een kavel van 0,58 hectare heeft Steengoed BMA BV in samenwerking met Dedato Architecten voor Bouwmaat een pand van zo’n 2.500 m2 met een (voorlopig) energielabel A++++ gerealiseerd. In het kader van de duurzame ambities van SADC vraagt de gebiedsontwikkelaar ondernemers een Value Added Plan op te stellen. Een plan waarin de bedrijven wordt gevraagd duurzame maatregelen uit te werken die verder gaan dan de wettelijke standaardeisen. Bouwmaat heeft daarin op drie pijlers toegevoegde waarde geleverd: Welzijn, Biodiversiteit en Materialen. Op het gebied van Welzijn heeft Bouwmaat ingezet op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Veel daglicht, uitzicht op de natuur, een deelfietsenplan en oplaadpalen voor elektrische fietsen. Aanvullend daarop zijn er voldoende laadpunten voor de elektrische voertuigen van de klanten van de groothandel waarmee het bedrijf voorsorteert op de zero-emissie stadslogistiek die uiterlijk in 2025 in Amsterdam geldt. Voor de groeninrichting heeft Dedato Architecten gekozen voor grotendeels lokale natuurlijke elementen. Samen met landschapsarchitect HollandsGroen is een ecologisch evenwicht en daarmee een verbetering van de leefomgeving voor vogels, vlinders, vleermuizen, bijen en andere insecten gecreëerd, aansluitend op de naastgelegen kavels. Het groene dak zorgt daarnaast ook voor een verbeterde isolatiewaarde en regenwaterbuffering. Aan de waterkant van de kavel is een ecologische oever aangelegd voor variatie in flora en fauna. Half open verhardingen, ondergrondse opvang van regenwater en schelpenverharding zijn andere maatregelen die genomen zijn. Bouwmaat heeft daarnaast een bewuste keuze in materiaalgebruik gemaakt. Een keuze die is gebaseerd op efficiënte productie, afvalbeperking en hergebruikte/herbruikbare en demontabele materialen. De Lange: “Dit is een belangrijke volgende stap voor Bouwmaat, met name om aansluiting te vinden op het gebied van duurzaamheid, waarbij we ook onze klanten adviseren. Met deze nieuwe locatie kunnen we de bouwgemeenschap in Amsterdam ondersteunen en blijven groeien als een partner voor al hun bouw- en onderhoudsbehoeften. Met deze nieuwe locatie hebben onze klanten nu binnen vijftien minuten rijden een Bouwmaat in de buurt.” Yasha Schadee, projectmanager SADC: “Bouwmaat is de laatste ontwikkeling op Business Park Amsterdam Osdorp fase 1. Een ontwikkeling die volledig aansluit bij het duurzame werkklimaat dat we samen met de ondernemers op het business park hebben gecreëerd.”

12-04-2024
Aanmelden nieuwsbrief