Duidelijke en soms dwingende beleidsmaatregelen van bovenaf, in combinatie met het stimuleren van creativiteit en ondernemerschap. Dat waren de belangrijkste aanbevelingen tijdens het 18e BT Event op donderdag 9 november in het Sparta Stadion in Rotterdam.

Het congres van kennisalliantie SKBN en vakblad BT streek dit jaar neer in de provincie Zuid-Holland, samen met de Rotterdam, Den Haag en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) partner van deze 18e congreseditie. Na een welkom door MRDH-voorzitter Jan van Zanen trapte VNO/NCW-voorzitter Ingrid Thijssen het congres inhoudelijk af waarin ze refereerde aan de urgentiebrief die ze samen met MKB-voorzitter Jacco Vonhof stuurde naar de Tweede Kamer waarin ze de politiek opriepen naast woondeals, ook in te zetten op maakdeals. ‘Wat heb je aan een woonstad, als je er niet kunt werken’, verklaarde Thijssen. Het gaat daarbij niet alleen om de belangen van bedrijven, maar ook om het creëren van levendige steden. 

‘Sturen op een gezonde woon-werkbalans in stedelijke gebieden’ is ook een van de actielijnen uit het ‘Nationaal Programma Ruimte voor Economie’, naast het beter benutten en verduurzamen van bestaande bedrijfslocaties. Directeur-Generaal Erwin Nijsse van het ministerie van EZK kondigde aan daarvoor pilots te starten voor een investeringsfondsen voor het beter benutten en verduurzamen van bedrijventerreinen. CEO Tim Beckmann van logistieke en industriële vastgoedinvesteerder Intospace verklaarde tijdens een plenair panel graag in bestaande bedrijventerreinen te willen investeren, maar daarvoor schuifruimte nodig te hebben om zittende bedrijven en een alternatief te kunnen bieden.

Transformatiestop
Een van de meest tastbare bewijzen dat er sprake is van een trendbreuk kwam van gedeputeerde Meindert Stolk, die op het hoofdpodium aankondigde álle bedrijventerreinen in de provincie te willen beschermen. Directeur economie en duurzaam Petra de Groene van de gemeente Rotterdam lichtte het Actieplan Bedrijfsruimte toe. Daarin is het ‘college target bedrijfsruimte’ van vorig jaar uitgewerkt in 8 actiepunten, waaronder het minimaliseren van transformaties, intensiveren van bestaande werkgebieden en het plaatsen van het juiste bedrijf op de juiste plek.

Waarin zoiets in de praktijk kan resulteren, konden deelnemers zien in de presentatie van architect Markus Schaefer (Hosaya Scheafer Architect), die vertelde hoe Zürich al in 2007 een moratorium instelde op de transformatie naar overgebleven stedelijke industriegebieden. Resultaat daarvan is dat grondspeculatie in die gebieden uitbleef, of ontwikkelaars die op een waardesprong hadden geanticipeerd, bedrogen uitkwamen. In plaats daarvan worden ze gestimuleerd binnen de kaders hun creativiteit in te zetten voor het realiseren van nieuwe bedrijfsruimteconcepten, mídden in de stad, eventueel gecombineerd met wonen. 

Omarming
Voor het mixen van wonen en werken en beter benutten van bestaande bedrijfslocatie heb je de hulp nodig van de vastgoedgoedmarkt. Maar ook dwingende maatregelen moeten niet worden uitgesloten. De behoefte aan stedelijke bedrijfsruimte groeit de komende jaren fors. In nagenoeg álle stedelijke regio’s van Nederland komt ruimte voor werken door oprukkende woningbouw in de verdrukking. In Den Haag knelt de ruimte het meeste. Wethouder Saskia Bruines zet daarom niet alleen in op intensiveren van bestaande bedrijvengebieden als HKZ, maar ook het mixen van wonen en werken, zoals in de Binckhorst. 

Beide opgaven – ruimte voor werken en ruimte voor wonen – zijn even urgent. In dat opzicht sloten de rijen op het BT Event. Sterker: ze hebben elkaar nodig. Zo verklaarde NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter zich zorgen te maken over de verdringing van bedrijvigheid uit steden, waar ontwikkelaars volgens haar mede debet aan zijn. Ze wil graag meer investeren in gemixte woon-werkmilieus. Corporatiedirecteur Bart Kesselaar (Havensteder) deed tijdens het plenaire panel een opvallende oproep om naast sociale huurwoningen ook betaalbare bedrijfsruimte als DEAB-activiteiten (diensten van algemeen economie belang) te bestempelen.

Keuzes maken
PBL-onderzoeker David Hamers pleitte als laatste hoofdspreker voor het maken van keuzes. Want niet overal kan alles. Of dit betekent dat ook ruimte voor werken pas op de plaats moet maken, daarover sprak Hamers zich niet uit. Vooralsnog neemt ruimte voor economie maar een bescheiden positie in met 2,6 procent landgebruik, leerde DG Erwin Nijsse de deelnemers in de ochtend, terwijl de landbouwsector zo’n tweederde van de landoppervlakte beslaat. Niettemin is er nog veel te winnen op bestaande bedrijvenlocaties. Het beter benutten daarvan vergt wel een investering, benadrukte SKBN-voorzitter Theo Föllings in zijn traditionele wrap up. Van subsidie wilde hij nadrukkelijk niet spreken. Want als je het goed doet, dan rendeert die investering, bewijst de praktijk van de ontwikkelfondsen van de provincie Overijssel (HMO), Gelderland (OMG) en Utrecht (OMU).

Meer daarover op het volgende BT Event op donderdag 14 november 2024 in Utrecht. Ben daarbij!

Lees ook: Ruimte voor wonen én werk: het spel begint nu pas echt


Fotocredit: Aldo Alessi

card image

Event

01-02-2024
SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

Event

01-02-2024

SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

We zijn erg verheugd jullie uit te nodigen voor een SKBN Projectvisit naar het M4H-gebied in Rotterdam. Stadshavengebied Merwehavens wordt door de Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkeld tot een innovatief woon-werkmilieu, optimaal ingericht voor de innovatieve maakindustrie. Een mix van wonen en werken, cultuur, horeca, sport en onderwijs maakt van M4H een energiek gebied.

Lees hier alvast het Ruimtelijk Raamwerk van het gebied.

  • Hoe houd je vast aan een goede mix van wonen en werken in een te revitaliseren gebied?
  • Hoe pak je als gemeente de juiste rol hierin en hoe kun je sturen?
  • Welke rol heeft het Havenbedrijf Rotterdam, en op welke wijze wordt er samengewerkt?
     

Tijdens deze SKNB Projectvisit krijgen we een introductie van David Louwerse (Economie) en Walter de Vries (Planologie) van de Gemeente Rotterdam. Ook Jouke Goslinga van het Havenbedrijf Rotterdam sluit aan om in gesprek te gaan over het belang van het Havenbedrijf bij de ontwikkeling van M4H.

We verblijven in het interessante Keilepand, waarna we een rondleiding krijgen in het gebied. Tot slot nemen we de tijd om rustig na te praten over wat we tijdens de wandeling hebben gezien en we sluiten uiteraard af met een borrel.

Deze projectvisit is alleen voor leden van de SKBN en abonnees van BT.
Lees hier alvast het artikel over M4H in vakblad BT.

Wanneer – Donderdag 1 februari 2024
Waar – Keilepand (Keilestraat 9F, 3029 BP Rotterdam)
Tijd – 14.00 tot 16.30 uur, aansluitend borrel
Aan deze bijeenkomst zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden.
 

MELD JE NU AAN


Fotocredit: Sandra Koning

Lees verder
card image

Nieuws

Sunrock en Intospace leveren zonne-energieproject op in Utrecht

Nieuws

02-10-2023

Sunrock en Intospace leveren zonne-energieproject op in Utrecht

Sunrock en intospace, respectievelijk toonaangevend zonne-energiebedrijf en logistiek vastgoedontwikkelaar, leveren het succesvolle zonne-energie project op aan de Kanaaldijk 3-7 in Utrecht. Het project UTR06 op bedrijventerrein Lage Weide vormt het eerste succesvolle project binnen het strategische partnership tussen beide partijen en er zullen nog vele projecten volgen. Huurders Albert Heijn, HEMA, en Ampère (onderdeel van Bol.com) maken gebruik van de lokaal opgewekte duurzame energie tegen een scherp tarief.

De samenwerking met Sunrock sluit aan op de visie van intospace® om logistieke gebouwen een prominente rol te geven in de energietransitie, in de tijd waarin netcongestie een steeds bekender probleem is. Intospace® voorziet haar gebouwen van slimme energiemanagementsystemen. Hierdoor is onder andere dit project aan de Kanaaldijk in Utrecht een energiepositief gebouw, omdat er meer energie wordt opgewekt dan er wordt gebruikt. Sunrock heeft het PV-systeem ontwikkeld, gebouwd en verzorgt de operatie, terwijl intospace® de volledige regie heeft wat er met de geproduceerde stroom gebeurt en aan wie deze wordt geleverd. Zo wordt het grootste deel van de opgewekte energie van het dak afgenomen direct door de drie huurders op locatie om zo hun operatie te verduurzamen. Het overige deel van de opgewekte energie zal worden terug geleverd aan het net, waarmee huishoudens worden voorzien van schone energie.

UTR06 als energiehub

Het project bestaat uit drie gebouwen, met hierop 13.892  zonnepanelen en is in totaal goed voor 6.39 MWp (megawatt vermogen), wat neerkomt op zo’n 2.400 huishoudens die van stroom kunnen worden voorzien.

Henk Snijders, Hoofd Logistiek bij Hema: “Bij HEMA streven we ernaar om een positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu. Met de aanleg van de zonnepanelen op ons dak en het gebruik daarvan in ons eigen distributiecentrum, voorzien we onze dagelijkse operatie van schone, lokaal opgewekte energie. Zo zoeken we continu naar oplossingen om verder te verduurzamen”.

Allard Steenbeek, Development Manager & Sustainability Lead bij Albert Heijn: “Met dit zonnedak komen wij weer een stap dichter bij een emissievrije bevoorrading. Dit past in lijn bij onze ambitie op duurzaamheid”.

Wouter Barkman, CEO bij Ampère: “Ampère is een start up die zo duurzaam mogelijk pakketjes ophaalt. We combineren slimme technologie met duurzaam transport. Met de aanleg van de zonnepanelen kunnen we de energie die we nodig hebben voor onze processen en het laden van onze elektrische voertuigen zelf opwekken. Hiermee verlagen we de impact van Ampère en worden we steeds een beetje duurzamer.”

Toekomstige projecten Sunrock en intospace

Intospace en Sunrock zijn samen bezig om in 2023 zo’n 170.000 m2 aan zonnedaken op te leveren. Die hoeveelheid zonnepanelen levert een jaarproductie op van ongeveer 18 gigawatt uur schone energie, gelijk aan het verbruik van ongeveer 7.200 huishoudens.

Intospace: gedreven door de omgeving

Intospace gelooft als logistiek vastgoedontwikkelaar heilig in het ontwikkelen voor toekomstige generaties. Intospace® is zich bewust van de kansen om de wereld beter achter te laten en heeft daarom een unieke aanpak voor het duurzaam ontwikkelen van toekomstbestendige distributiecentra. Intospace ontwerpt innovatieve energieoplossingen, waaronder zelfvoorzienende- en zelfs off-grid logistieke magazijnen. Intospace creëert energieneutraal en energiepositief logistiek vastgoed (met in totaal circa 1 miljoen m2 zonnepanelen), rekening houdend met de Sustainable Development Goal (SDG) van ‘betaalbare en schone energie’.

Over Sunrock

Sunrock werkt samen met Europese bedrijven, organisaties en overheden aan een energiestrategie op maat. Van zonnesystemen tot slimme batterijen en van asset management tot duidelijke dashboards. Sunrock regelt alles; haalbaarheidsstudies, subsidieaanvragen, financiering en verzekering. Van de operatie en het beheer van zonneparken tot het benutten van de daar opgewekte schone energie. Sinds 2020 is Sunrock onderdeel van COFRA Holding en groeide naar meer dan 120 werknemers in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.

Foto © John Gundlach | Flying Holland

Lees verder