In de Green Deal Lage Weide worden alle duurzaamheidsdoelen voor het grootste bedrijventerrein van de provincie Utrecht bij elkaar gebundeld. Hiermee moet de samenwerking tussen de ruim achthonderd bedrijven en tweehonderd vastgoedeigenaren concreter worden gemaakt. Op de Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette die medio september in Utrecht werd gehouden, deelde een kopgroep van ondernemers hun verhaal.
 

Op bedrijventerrein Lage Weide is vergroenen en verduurzamen nogal een opgave. Het is met 16 hectare vol distributiecentra, zwaar materieel en kantoorpanden het grootste terrein van de provincie Utrecht. En daarmee ook de perfecte stop voor de Groene, Gezonde Bedrijventerreinen Estafette voor de vraag: hoe kijkt de ondernemer tegen die vergroeningsopgave aan?

Op de estafettebijeenkomst op Lage Weide op 18 september staat het perspectief van ondernemers centraal, zij zijn tenslotte de spil voor de transitie op hun eigen terrein. Zij willen graag een steentje bijdragen, zegt spreker Elwin de Vink, business developer Duurzame Leefomgeving bij Donker Group. Maar op bedrijventerreinen gaat het uiteindelijk ook gewoon om andere prioriteiten.

‘Ondernemers hebben rekeningen, doelen te halen en grote groepen werknemers om naar uit te kijken’, voegt De Vink eraan toe. ‘Als je vanuit hun perspectief gaat kijken, dan draait het vooral om een return on investment’. Die return on investment, zoals ook bij eerdere estafettedagen duidelijk werd, komt in de vorm van gezondheidsbaten voor de werknemer en een lagere rekening achteraf.

Suzanne Schilderman, wethouder Economische Zaken en Circulaire Economie opende de estafettestop met het benadrukken van de steun die de gemeente biedt aan bedrijventerreinen als Lage Weide. ‘Ik merk dat deze locaties steeds meer in de aandacht staan, maar nog niet genoeg. Dat is de reden waarom we als Utrechts bestuur extra geld uittrekken voor verduurzaming en in ons coalitieakkoord een hoofdstuk wijden aan het koppelen van beleid en de uitvoering daarvan.’

Tweedeling vermijden
Om enkele van die groene baten nog eens te noemen: een groene omgeving scheelt op termijn bijvoorbeeld ziektedagen en uitval. Voor een enkele collega levert dit mogelijk meer dan 10.000 euro op, baseert De Vink op data van de Medibank Health Insurance. Met duizend collega’s tikt dat door tot in de miljoenen. Maar het stopt niet bij de mentale en fysieke gezondheid: vergroeningsmaatregelen bieden verkoelingseffecten, verhogen de isolatiewaarde van panden en verlengen de levensduur van zonnepanelen.

De Vink: ‘Het is gevaarlijk als we een tweedeling tegemoet gaan tussen versteende en ongezonde bedrijventerreinen en groene, gezonde bedrijventerreinen. Wie achterblijft, zal merken dat de aantrekkingskracht voor bedrijven om zich op jouw locatie te vestigen, sterk afneemt.’

Green Deal
Ondernemers op de Lage Weide wachten niet af en werken al enige tijd aan een eigen Green Deal Lage Weide, in samenwerking met de provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, ECUB en de Rabobank. De deal bestaat uit vier thema’s: energietransitie, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie en circulaire economie.

In de Green Deal worden concrete acties vermeld die tot snelle resultaten kunnen leiden. Ook de governance (middelen-capaciteit) van het programma worden op hoofdlijnen vastgelegd.

‘De meeste Green Deals gaan vaak vooral nog over energietransitie, maar volgens ons gaat duurzaamheid nog veel verder’, aldus Roeland Tameling, directeur parkmanagement van het bedrijventerrein. Hij noemt onder andere de impact op de sociale cohesie van werkgevers en werknemers, maar ook duurzamere bedrijfsvoering.

Met een kopgroep van dertien bedrijven worden al eerste stappen gezet. Op Lage Weide zijn al zestien bomenacties georganiseerd, de gemeente heeft geholpen met het aanleggen van 1 hectare hooiland en er zijn diverse andere acties opgezet. Het bedrijf Groenpand heeft een groene gevel, Uranus Cultuurlab heeft een medewerkerstuin en er zijn groene parkeerplaatsen aangelegd.

Anne de Roos van Veerkracht en Ronald Crombag van De Boom en het Meer zijn twee van die ondernemers uit de kopgroep Vergroening Lage Weide. Zij zien in de vergroeningsacties hoe graag bedrijven op Lage Weide hun bijdrage doen aan het verbeteren van het vestigingsklimaat voor bedrijven en werknemers.

‘Ons bedrijventerrein is al wat ouder, maar wel functioneel, goed bereikbaar en een veilige werkomgeving. Ondernemers gaan rechtop zitten als je hen vraagt “hoe houden we dat in de toekomst zo?”’, aldus De Roos. Zij willen volgens haar graag aan tafel over het onderwerp, maar direct aan de slag gaan gaat voor ondernemers hand in hand met een duidelijke visie. ‘Een droombeeld vraagt om actie, collectieve acties vanuit het parkmanagement.’

Kwetsbare medewerkers
Dat de samenwerking op zo’n groot bedrijventerrein ingewikkeld is, ervaren ze ook bij sociaal werkgever UW Werkmaatschappij, ook gevestigd op Lage Weide. Zij detacheren kwetsbare werkzoekenden door heel de provincie, binnen UW zelf en extern.

‘Onze medewerkers staan vaak in constante overlevingsstand, waarbij onderdak en gezond eten niet gegarandeerd zijn’, zegt Tineke Lissenburg, KAM-coördinator (kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieuvriendelijk) bij UW en lid van de kopgroep vergroening. ‘Voor ons is het van groot belang om van hen duurzamere werknemers te maken.’ Een van de beoogde plannen om te vergroenen voor hun welzijn ligt naast een van de bedrijfsruimtes waar snoep en supplementen worden ingepakt.

Lissenburg laat een klein, rechthoekig grasveldje zien met vijftien meidoorns en jonge appel- en krentenbomen die het resultaat zijn van een van de eerdergenoemde bomenacties. Het is een eerste stap in het toevoegen van terreingroen waar medewerkers in de lunch een luchtje kunnen scheppen. ‘We zijn in gesprek met de gemeente om duurzaam, hufterproof buitenmeubilair over te nemen om hier te kunnen plaatsen’, vertelt Lissenburg over haar toekomstvisie voor UW.

Samenwerken met andere bedrijven op Lage Weide blijkt nog een flinke opgave. Zo heeft UW voertuigen nodig die nog niet elektrisch kunnen rijden, maar coördinatie met andere bedrijven op het terrein is niet mogelijk door de specifieke eisen waar de wagens aan moeten voldoen.

En voor ondernemers blijft het een financiële kwestie. Zo zat UW vorig jaar in een ruimere positie, waarop het bedrijf besloot om bewuster klanten aan te trekken op basis van een duurzamer profiel. Daarvoor werd een groene meetlat gehanteerd, die klanten beoordeelde op onder andere milieuprestaties, afvalproductie, sociale prestaties en waterverbruik.

Een jaar later is de vraag naar UW’s diensten teruggedrongen en kan de lat minder hoog worden gelegd. ‘Al blijven we er bij onze klanten op aandringen dat ook zij verduurzamen, bijvoorbeeld door hun verpakkingsmaterialen waar onze medewerkers mee werken.’

 

20-09-2023
Nieuws
VNO-NCW West over duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen in Alkmaar
VNO-NCW West over duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen in Alkmaar

De verduurzaming van bedrijventerreinen is een belangrijk speerpunt van VNO-NCW West in 2024. Eind februari organiseerden ze daarover in samenwerking met de Rabobank een bijeenkomst in Naaldwijk, en op woensdag 13 maart is het de beurt aan de kring in Noordwest-Holland om hierover in gesprek te gaan met ondernemers, organisaties en overheden. In het kantoorgebouw van de Rabobank in Alkmaar opent Floris-Jan Blok namens VNO-NCW West de bijeenkomst, waarna het tijd is voor een paneldiscussie onder leiding van Thijs Pennink (New Energy Coalition) met Robin Bäcker (Ontwikkelingsbedrijf NHN), Frits Meester (Duurzaam Ondernemersloket), Erwin Keizer (Van Straalen de Vries transport) en Marina Schuit (Provincie Noord-Holland) over lopende initiatieven in de regio. Er gebeurt namelijk al genoeg en het wordt duidelijk dat door samenwerking en vooroplopen, reeds mooie projecten tot stand zijn gekomen. Erwin Keizer vertelt bijvoorbeeld dat hun bedrijf veel stroom nodig had om trucks te laten rijden. Wind- en zonne-energie zijn in zulke gevallen vaak niet voldoende, dus zal je naar andere oplossingen moeten kijken. Frits Meester legt uit dat het Duurzaam Ondernemersloket kan helpen via begeleiding en advies rondom duurzaam ondernemen. "Wij proberen ondernemers aan tafel te krijgen om te kijken op welke manier ze elkaar kunnen ondersteunen en helpen." Robin Bäcker vertelt dat het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord ervoor zorgt dat er beweging komt op bedrijventerreinen, zodat er stappen kunnen worden gezet. "Bijvoorbeeld via slimme gezamenlijke energie-oplossingen, maar ook door kennis te bundelen en verspreiden." Marina Schuit benadrukt dat de Provincie Noord-Holland bedrijventerreinen zeer belangrijk vindt en de laatste jaren ook meer nadruk op de energietransitie heeft gelegd met verschillnede manieren van hulpaanbod. De sprekers zijn het erover eens dat verduurzaming van bedrijventerreinen hard nodig is en dat we samen moeten kijken hoe we elkaar zoveel mogelijk kunnen helpen om uitdagingen aan te pakken. Vervolgens vertelt Rob Bogman van VNO-NCW Co-Creatie over succesvolle initiatieven in Brabant en Zeeland. Omdat VNO-NCW Brabant-Zeeland veel leden op bedrijventerreinen heeft, hebben ze gekeken hoe ze specifiek voor die ondernemers waarde kunnen toevoegen. Bijvoorbeeld via energyhubs om samen zoveel mogelijk energie te besparen én op te wekken. "Gezamenlijke regie vanuit bedrijven en overheid is dan wel nodig; we moeten streven naar samenwerking binnen de overheid, binnen het bedrijfsleven en ook onderling." René de Visser van de Rabobank Noord-Holland Noord kan meer vertellen over succesvolle initiatieven in de omgeving waar zij aan hebben bij mogen dragen. "Er kan veel niet, maar wij kijken naar: wat kan er wel? Een collectieve aanpak bespaart geld en vermeerdert kennis." René legt uit dat bedrijven in Westfriesland en Alkmaar al goed georganiseerd zijn, en dat ze dat in de Kop van Noord-Holland nu ook ontwikkelen met Ontwikkelingsbedrijf NHN. "Een energiecoöperatie is dan een mogelijke oplossing, indien je ook piekbelasting kan afvangen en een systeem voor energiemanagement mogelijk is." Tenslotte sluit Hans Huibers, voorzitter van VNO-NCW Noordwest-Holland, de middag af met een oproep aan alle ondernemers: "Wij hebben een netwerk in Haarlem, Den Haag en Brussel en moeten daarom alle geluiden bundelen en ons krachtig te laten horen. Op die manier kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat we bijvoorbeeld maakbedrijven hier kunnen behouden. Sluit je daarom bij ons als VNO-NCW aan!" Een duidelijk statement, waarna Hans de borrel opent, waar de aanwezigen graag nog even napraten met elkaar en in gesprek kunnen met de sprekers. Al met al een informatieve en inspirerende bijeenkomst! Fotocredit: Richard Rood

14-03-2024
Nieuws
Economische impact Haven Den Helder op de regio weer toegenomen
Economische impact Haven Den Helder op de regio weer toegenomen

Dit wordt duidelijk uit de aanvullende notitie bij de Havenmonitor 2023, gepubliceerd door Erasmus UPT. De Havenmonitor analyseert de economische impact van de Nederlandse zeehavens, met specifieke aandacht voor directe werkgelegenheid en toegevoegde waarde. In totaal werken er bijna 400.000 werknemers in de Nederlandse zeehavens, direct en indirect. En samen realiseren al die mensen ruim 55 miljard euro aan toegevoegde waarde. In het afgelopen jaar is er sprake van een significante groei in alle regio’s. In Noord-Holland Noord is de toegevoegde waarde van de haven van Den Helder gestegen met ruim 35% naar 471 miljoen euro. Deze sterke toename is voornamelijk het gevolg van de hoge gasprijzen, maar ook andere ontwikkelingen. De werkgelegenheid is toegenomen naar 2860 werknemers, wat een duurzame ontwikkeling laat zien. De bedrijvigheid laat het bredere regionale karakter van de haven van Den Helder zien. Aanvullend onderzoek Havenmonitor: economische betekenis Kop van Noord-Holland Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, gemeente Den Helder en Port of Den Helder hebben de economische waarde van specifiek de haven van Den Helder laten onderzoeken. Uit dit onderzoek blijkt dat de invloed van de haven strekt verder dan het havengebied, met significante werkgelegenheid bij bedrijven in de gehele regio. Mondiale ontwikkelingen beïnvloeden uiteraard de activiteiten. In 2022 was er sprake van herstel na Covid. De wereldwijde energie- en grondstoffencrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne heeft ook invloed op de cijfers. Dit is zichtbaar door de hogere toegevoegde waarde van de haven. Ook de werkgelegenheid heeft zich hersteld. Na jaren van afname, zien we nu een toename in het aantal werknemers. Jacoba Bolderheij, directeur Port of Den Helder: “Bij de Port of Den Helder richten we ons op het bedienen van bestaande klanten en het aantrekken van nieuwe klanten. De snelle ontwikkelingen in de energietransitie met de extra windparken die er al voor 2030 gaan komen en de snelheid waarmee de waterstofeconomie opkomt, bieden prachtige kansen. Steeds meer bedrijven kiezen de haven als locatie voor pilots, onderzoek en activiteiten in deze sector. De groei zet door en draagt bij aan de kennisontwikkeling in de regio. Samen met partners als de gemeente, provincie en de Koninklijke Marine, ontwikkelen we de haven verder om de maritieme en energiesector optimaal te ondersteunen. De recente toevoeging aan het Europese TEN-T netwerk opent nieuwe mogelijkheden voor infrastructuur-ontwikkelingen.” Esther Zijl, directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN: “De Port of Den Helder speelt een sleutelrol in de regionale werkgelegenheid. De groei in de haven stimuleert niet alleen directe banen, maar heeft ook een positieve uitstraling op de gehele regio. Dit onderstreept het belang van de haven als een dynamische economische motor voor Noord-Holland Noord.” Havenwethouder Pieter Kos is verheugd over de positieve onderzoeksresultaten van de monitor: “De haven in Den Helder laat zien een mooie bijdrage te leveren aan de economie en daarmee ook de werkgelegenheid. Dat is goed nieuws voor de stad en de regio. Het is duidelijk dat de impact van de haven veel verder reikt dan het havengebied zelf, en zich uitstrekt tot cruciale sectoren als industrie en groothandel. In 2022 is de economische betekenis van havengerelateerde bedrijven in de Kop van Noord-Holland aanzienlijk gegroeid, met een stijging van het aantal werknemers van 2.740 naar 2.860. Deze groei benadrukt eens te meer dat men niet moet onderschatten hoe essentieel de haven is voor de algehele werkgelegenheid in de regio, naast de waardevolle arbeidsplaatsen bij de Koninklijke Marine.” Downloads: Havenmonitor 2023 Economische betekenis voor regio NHN | aanvullend onderzoek bij Havenmonitor 2023

09-01-2024