Een duidelijk uitgifteprotocol moet de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) en de provincie Utrecht helpen om tot en met 2030 in totaal 85 hectare ruimtewinst te boeken op bestaande bedrijventerreinen. In het uitgifteprotocol zullen onder meer kwalitatieve afspraken over zorgvuldig ruimtegebruik, duurzaamheid, functiemening en transformatie worden gemaakt. De provincie stelde 30 miljoen euro beschikbaar voor een herstructereringsfonds waarmee de OMU gericht investeert in intensivering.

In verband met de wens om efficiënter met bestaande ruimte om te gaan, vroeg het provinciebestuur de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) een studie op te stellen. Deze studie, onder de noemer INTENS, biedt een omvangrijke leidraad met verdichtingsingrepen en concludeert dat er vooral bij ingrepen op clusterniveau veel maatschappelijke winst valt te behalen. De OMU zet vooralsnog in op oplossingen op kavelniveau.

Inmiddels krijgt het intensiveringsbeleid bij de OMU vorm, zo vertellen OMU-directeur Frank Hazeleger en Toon Verschuren, senior beleidsadviseur ruimtelijke economie van de provincie Utrecht, tijdens een Projectvisit Verdienmodellen in Utrecht van de SKBN. 

Uitgifteprotocol regionaal geregeld

Verschuren vertelde dat er programmeringsafspraken met de regio’s U16, Amersfoort en Food Valley worden gemaakt om de vraag naar bedrijfsruimten te reguleren. Met de schaarse ruimte en ook de vraag naar toekomstbestendige bedrijventerreinen is een uitgifteprotocol een instrument om succesvol te intensiveren en verduurzamen. In het uitgifteprotocol kunnen namelijk ook procesafspraken worden gemaakt over hoe er onder meer moet worden omgegaan met uitbreidingen.

Het uitgifteprotocol van de provincie Utrecht is nog geen done deal, zegt Verschuren. Belangen van veel partijen zijn een mogelijk struikelblok, reageerde beleidsadviseur Gerlof Rienstra. Volgens hem moet de provincie Utrecht kijken naar succesvolle voorbeelden elders in het land. Naar de regio Twente bijvoorbeeld, waar goede afspraken zijn gemaakt tussen provincie en regiogemeenten over de uitgifte van bedrijventerreinen die groter zijn dan twee hectare. Indien dat het geval is, moet er altijd eerst gekeken worden of er nog ruimte is op het Regionale Bedrijventerrein XL in Almelo. 

Werkwijze van de OMU

De OMU is ondertussen al zelf aan de slag met intensiveren. Dat doet de ontwikkelingsmaatschappij aan de hand van de drie werkwijzen: investeren, financieren en faciliteren. Om hectares vrij te spelen zoekt OMU naar kansrijke kavels (‘prioritaire locaties’) waarna het naar eigen zeggen als ‘regisseur van de schuifruimte’ fungeert.

In de praktijk gaat dat er zo uitzien: OMU zoekt naar verpauperde bedrijfspanden, de ‘rotte appels’, zoals Hazeleger ze zelf noemt. ‘Die herken je door het hoge onkruid voor de deur en de te volle brievenbus. De wensenlijst om dergelijke panden op te kopen is groot, maar ondernemers doen ze meestal niet meteen van de hand. Dat vergt veel aandacht; we bellen regelmatig.’

Als de ondernemer overstag gaat en zijn bedrijfspand voor een marktconforme prijs verkoopt, neemt OMU de regie in de herontwikkeling door grond te verwerven, te slopen en uiteindelijk door te verkopen aan nieuwe gebruikers met de nodige eisen. Bij voorkeur met een sluitende businesscase. Maar naar verwachting leidt dit soms tot een onrendabele top die, vanwege het maatschappelijke belang (naast intensivering verduurzaming), door de provincie Utrecht wordt geaccepteerd.

07-10-2022
Nieuws
VNO-NCW voert verduurzamingsscan uit voor alle bedrijventerreinen
VNO-NCW voert verduurzamingsscan uit voor alle bedrijventerreinen

Minister Jetten wil aan de hand van een energiescan laten onderzoeken hoe bedrijventerreinen een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van netcongestie. Hij geeft werkgeversorganisatie VNO-NCW een subsidie om verduurzamingsmodellen voor alle 3.800 bedrijventerreinen uit te werken, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.  In de brief van afgelopen week praat Jetten de kamer bij over de voortgang van de uitvoering van de ‘Landelijke Actieagenda Netcongestie’.  ‘Ik geef VNO-NCW een subsidie om verduurzamingsmodellen voor alle 3.800 bedrijventerreinen in Nederland uit te werken’, schrijft de klimaatminister aan de kamer   Binnen dit beleidsprogramma werken netbeheerders met het Rijk, medeoverheden, ACM, brancheorganisaties en marktpartijen samen aan oplossingen om het elektriciteitsnet toegankelijk en betrouwbaar te houden.  Met de toezegging van deze energiescan geeft de minister voor Klimaat en Energie invulling aan de oproep van kamerlid Dassen (Volt) die vindt dat de overheid bedrijven meer moet helpen bij het verduurzamen van hun activiteiten.   Een woordvoerder van VNO-NCW bevestigt dat de werkgeversorganisatie de scan gaat uitvoeren. ‘Wij zijn net begonnen met het inventariseren waar ondernemers en bedrijventerreinen tegenaan lopen en wat is het handelingsperspectief. We raden bedrijven een energiescan aan en gaan die proberen ook breed ter beschikking te stellen.’  Minder druk tijdens piekmomenten Voordat het begint met de scans wil VNO-NCW alle bestaande verduurzamingsmodellen inventariseren. ‘Die proberen we die bij elkaar te brengen, zodat ondernemers die makkelijker kunnen vinden en uit de voeten kunnen’, zegt de woordvoerder.  Naast de scan wil Jetten dat bedrijven flexibel gebruik kunnen maken van het net met minder druk op piekmomenten. Hij stelt de invoering voor van een zogeheten ‘Non Firm Aansluit- en transportovereenkomst (NFA), waarbij binnen netcongestiegebieden een nieuwe aansluiting transportcapaciteit krijgt toegekend tijdens dalmomenten.   Naar verwachting neemt de ACM hierover nog deze maand een definitief besluit, waarna netbeheerders deze contracten kunnen aanbieden.  Zij kunnen op grond van de huidige regels over congestiemanagement bijvoorbeeld bedrijven met een aansluitcapaciteit groter dan 1 MW verplichten om flexibiliteit aan te bieden. Dit houdt dat het bedrijf in kwestie zelf de prijs kan bepalen die hij daarvoor vraagt.   ACM beoordeelt op dit moment een voorstel van netbeheerders om de regels over deze plicht aan te scherpen, zodat ze beter uitvoerbaar zijn en gehandhaafd kunnen worden. De minister verwacht dat daardoor meer partijen die nu nog in de wachtrij staan, sneller worden aangesloten op het stroomnet.  Miljoenen voor energy hubs  De mededingingsautoriteit neemt hierover naar verwachting medio dit jaar een besluit.   In zijn brief aan de kamer kondigt Jetten ook aan dat hij naar aanleiding van een amendement van VVD-kamerlid Silvio Erkens dit jaar 55 miljoen euro opzij legt voor het verlichten van netcongestie op bedrijventerrein en de organisatie van een competitie voor innovatieve oplossingen en middelen om deze op te schalen. De precieze invulling volgt na het zomerreces.   Daarnaast verwijst de minister naar bestuurlijke aanjager Gerard Schouw die voor het programma Slim met Stroom, bedrijven helpt om de noodzakelijke flexibiliteit in hun processen te vinden. Daarnaast komt – de al eerder aangekondigde - 166 miljoen euro uit het Klimaatfonds vrij voor de opzet van energy hubs, waarmee ondernemers op bedrijventerreinen onderling stroom kunnen uitwisselen, waardoor het net minder wordt belast.

23-01-2024
Nieuws
Bouwmaat opent nieuwe vestiging op Business Park Amsterdam Osdorp
Bouwmaat opent nieuwe vestiging op Business Park Amsterdam Osdorp

Op 12 april 2024 heeft Bouwmaat op Business Park Amsterdam Osdorp officieel haar vijfde locatie in Amsterdam geopend. Jurgen de Lange, Business Unit Manager, verklaarde: “We zijn enorm trots op deze locatie en het pand. Het is dichterbij voor onze klanten in Amsterdam-West en biedt een pand met veel daglicht voor de medewerkers, gelegen in een duurzaam gebouwde omgeving. En niet in de laatste plaats draagt het bij aan het bedrijventerrein door respect te tonen voor de omgeving via duurzaamheidsmaatregelen.” Op een kavel van 0,58 hectare heeft Steengoed BMA BV in samenwerking met Dedato Architecten voor Bouwmaat een pand van zo’n 2.500 m2 met een (voorlopig) energielabel A++++ gerealiseerd. In het kader van de duurzame ambities van SADC vraagt de gebiedsontwikkelaar ondernemers een Value Added Plan op te stellen. Een plan waarin de bedrijven wordt gevraagd duurzame maatregelen uit te werken die verder gaan dan de wettelijke standaardeisen. Bouwmaat heeft daarin op drie pijlers toegevoegde waarde geleverd: Welzijn, Biodiversiteit en Materialen. Op het gebied van Welzijn heeft Bouwmaat ingezet op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Veel daglicht, uitzicht op de natuur, een deelfietsenplan en oplaadpalen voor elektrische fietsen. Aanvullend daarop zijn er voldoende laadpunten voor de elektrische voertuigen van de klanten van de groothandel waarmee het bedrijf voorsorteert op de zero-emissie stadslogistiek die uiterlijk in 2025 in Amsterdam geldt. Voor de groeninrichting heeft Dedato Architecten gekozen voor grotendeels lokale natuurlijke elementen. Samen met landschapsarchitect HollandsGroen is een ecologisch evenwicht en daarmee een verbetering van de leefomgeving voor vogels, vlinders, vleermuizen, bijen en andere insecten gecreëerd, aansluitend op de naastgelegen kavels. Het groene dak zorgt daarnaast ook voor een verbeterde isolatiewaarde en regenwaterbuffering. Aan de waterkant van de kavel is een ecologische oever aangelegd voor variatie in flora en fauna. Half open verhardingen, ondergrondse opvang van regenwater en schelpenverharding zijn andere maatregelen die genomen zijn. Bouwmaat heeft daarnaast een bewuste keuze in materiaalgebruik gemaakt. Een keuze die is gebaseerd op efficiënte productie, afvalbeperking en hergebruikte/herbruikbare en demontabele materialen. De Lange: “Dit is een belangrijke volgende stap voor Bouwmaat, met name om aansluiting te vinden op het gebied van duurzaamheid, waarbij we ook onze klanten adviseren. Met deze nieuwe locatie kunnen we de bouwgemeenschap in Amsterdam ondersteunen en blijven groeien als een partner voor al hun bouw- en onderhoudsbehoeften. Met deze nieuwe locatie hebben onze klanten nu binnen vijftien minuten rijden een Bouwmaat in de buurt.” Yasha Schadee, projectmanager SADC: “Bouwmaat is de laatste ontwikkeling op Business Park Amsterdam Osdorp fase 1. Een ontwikkeling die volledig aansluit bij het duurzame werkklimaat dat we samen met de ondernemers op het business park hebben gecreëerd.”

12-04-2024