90 procent van de operationele uitgaven wordt lokaal uitgegeven

De Amsterdamse datacenter industrie groeit de laatste jaren gemiddeld 18% per jaar, en er wordt dan ook steeds verder buiten de stadsgrenzen gekeken. Ook Noord-Holland Noord is inmiddels ontdekt: op het Agriport A7-terrein in Middenmeer, op slechts 30 minuten rijden van Amsterdam, heeft naast Microsoft inmiddels ook Google een perceel aangekocht.

In opdracht van de regio becijferde Digital Gateway to Europe de impact van deze Noord-Amsterdam datacenter campus op de Nederlandse economie. En deze impact is groot; de totale investering wordt nu al geschat op €2 miljard. Vandaag wordt dit rapport gepresenteerd bij het NHNext event van de regio Noord-Holland Noord.

Nederland datacenter land

Nederland is het meest verbonden land ter wereld en Amsterdam is een belangrijk internationaal digitaal knooppunt. Gecombineerd met een betrouwbaar en gunstig energienetwerk, maakt dit alles Nederland een ideaal land voor datacenters. Niet voor niets zijn we hard op weg de nummer 1 datahub in Europa te worden. Deze groei is ook merkbaar in de regio Noord-Holland Noord, waar de Noord-Amsterdam datacenter campus ontstaat.

Digital Gateway to Europe, in samenwerking met onderzoeksbureau Pb7, heeft in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf NHN, de gemeente Hollands Kroon en Agriport A7 onderzoek gedaan naar de economische impact van datacenters in de regio. Het onderzoek laat zien dat datacenters een grote economische spin-off opleveren. Voor de directe en indirecte werkgelegenheid en infrastructuur, maar ook zetten deze ontwikkelingen de regio nationaal en internationaal op de kaart als aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Investering van €2 miljard

“Uit onze eerdere onderzoeken bleek al dat de economische impact van multi-tenant datacenters in Nederland aanzienlijk is,” zegt Stijn Grove, directeur Digital Gateway to Europe, ‘In totaal dragen de Nederlandse datacenters €941 miljoen bij aan het BBP, en daar zijn partijen zoals Microsoft en Google nog niet eens in meegenomen.’’

In het ‘Noord Amsterdam Datacenter Campus’ rapport wordt allereerst uitgegaan van de huidige situatie, daarnaast zijn er nog twee groeiscenario’s uitgewerkt. Uit een analyse van de status quo blijkt dat er in totaal maar liefst €2 miljard wordt geïnvesteerd door Microsoft in Noord-Holland Noord: om een datacenter van dergelijk formaat te bouwen zijn er gedurende een periode van 7 jaar gemiddeld 900 bouwvakkers dagelijks bezig, zo blijkt uit het rapport. De verwachting is dat er 350 tot 400 medewerkers nodig zijn om het datacenter daarna operationeel te houden. Deze banen zullen voornamelijk lokaal worden ingevuld, en bevatten een interessante mix van catering en schoonmaak tot ingenieurs. Als we verder kijken naar de exploitatiekosten, personeelskosten en de investeringen om het datacenter te runnen, zien we een sterk lokale invloed: meer dan 90% van de kosten wordt lokaal uitgegeven. Daarnaast zijn er nog afgeleide inkomsten voor de regio; al deze niet-Nederlandse werknemers zullen ergens wonen en leven tijdens hun langdurige verblijf in Nederland, wat lokale dienstverlening ten goede komt. Zo zit het Hotel Van der Valk in Hoorn al jaren vol met mensen die aan de projecten in Middenmeer werken.

Download het rapport hier

Het rapport ‘Noord-Amsterdam Data Center Campus: Economische Impact’ is gratis te downloaden via https://regiohollandbovenamsterdam.nl/publicaties. Het rapport is ook beschikbaar in het Engels.

NHN

NHN is sinds 2011 participant van SKBN. Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) is een uitvoeringsorganisatie van gemeenten in Noord-Holland Noord en Provincie Noord-Holland.

info@nhn.nl
072 - 519 57 74

NHN
card image

Nieuws

Initiatief voor mestbewerkingsinstallatie op bedrijventerrein Zevenellen

Nieuws

12-07-2018

Initiatief voor mestbewerkingsinstallatie op bedrijventerrein Zevenellen

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg B.V. (OML) heeft recentelijk een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Coöperatie 7LL. De coöperatie heeft het voornemen een mestbewerkingsinstallatie te realiseren op bedrijventerrein Zevenellen. Met deze samenwerkingsovereenkomst verkennen de betrokken partijen de mogelijkheden voor vestiging van een mestbewerkingsinstallatie op Zevenellen. Wanneer de plannen verder zijn uitgewerkt wordt in oktober tot uitgifte van de gronden overgegaan. De bouw start mogelijk eind 2019, daarmee investeren de initiatiefnemers € 3,5 miljoen.


Serge Hoppenbrouwers, directeur van OML, is blij met huidige ontwikkeling. “In de afgelopen periode zijn diverse onderzoeken gedaan en stappen gezet om de ontwikkeling goed in te passen in de omgeving. De mestbewerkings¬installatie past binnen de opzet van bedrijventerrein Zevenellen. We focussen daar op de thema’s circulair en biobased, waarbij organische reststromen uit de agri- en foodsector zoals mest en groenteafval verwerkt worden tot halffabricaten, nieuwe grondstoffen of nieuwe producten. Het plan van de Coöperatie 7LL is de eerste concrete invulling op het terrein”.


Hoppenbrouwers vult aan: “De komst van dit initiatief biedt weer nieuwe kansen. Zo is er concrete interesse van een bedrijf dat bij zijn productieproces veel restwarmte overhoudt. Die warmte kun je weer gebruiken voor de mestverwerker.” Hoppenbrouwers geeft aan dat het concept van bedrijventerrein Zevenellen is verbreed. “Ook reguliere bedrijven zijn in principe welkom om zich er te vestigen, mits zich dit verhoud tot de dan reeds gevestigde bedrijven. Er gaan ook grote kavels uitgegeven worden. Wij als OML dienen het belang van onze aandeelhouders, daarbij sturen wij ook op financieel rendement.”


Waarom een mestbewerkingsinstallatie?

In Midden-Limburg is de landbouw, inclusief de veehouderij, een belangrijke economische factor. Vanwege aangescherpte regelgeving hebben veehouders in deze regio steeds meer moeite om de mest te plaatsen. Veehouders die op hun bedrijf meer mest produceren dan dat zij op de akkers kunnen aanwenden, zijn verplicht een groot deel van het overschot te verwerken. Voor een individuele ondernemer is het praktisch onmogelijk is om deze investering te doen. Met Coöperatie 7LL heeft een groep varkenshouders de handen in elkaar geslagen om gezamenlijk met OML dit initiatief voor een mestbewerkingsinstallatie te realiseren. Op deze manier wordt de mest als grondstof voor andere bedrijven ingezet. 


Vergunningen Coöperatie 7LL

Voor de vestiging van een mestbewerkingsinstallatie moet een aantal vergunningen verleend worden. Voordat een vergunning kan worden aangevraagd, moeten Gedeputeerde Staten van Limburg beoordelen of voor de vergunningverlening een milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Aan de hand van de door Coöperatie 7LL ingediende aanmeldnotitie heeft Gedeputeerde Staten van Limburg besloten dat voor deze activiteit geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. 

In vervolg daarop worden door de Coöperatie 7LL deze zomer twee vergunningaanvragen ingediend bij de Provincie Limburg: de vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) in verband met de effecten van stikstof op Natura2000-gebied Leudal en de Omgevingsvergunning fase 1. Deze vergunning bestaat uit de onderdelen milieu en afwijking van het bestemmingsplan. Voor beide vergunningen geldt een beslistermijn van 26 weken. Hierna ligt het ontwerpbesluit 6 weken ter inzage en kunnen zienswijzen worden ingediend. 
Daarnaast vindt door de Coöperatie de aanvraag Watervergunning plaats, voor het lozen van gezuiverd afvalwater op de Maas. Deze vergunningaanvraag wordt ingediend bij Rijkswaterstaat. Ook hiervoor geldt de uitgebreide procedure van 26 weken. 


Informatieavond

OML wil de ontwikkelingen op en rondom bedrijventerrein Zevenellen graag nader toelichten en iedereen de mogelijkheid geven om vragen te stellen. Eind 2018/begin 2019 organiseert OML samen met de Provincie Limburg, gemeente Leudal en de Coöperatie 7LL voor belangstellenden een informatieavond. Op dat moment liggen de vergunningen van Coöperatie 7LL voor iedereen ter inzage en kunnen vragen hierover toegelicht worden. Hierover wordt u via de gemeentepagina en www.zevenellen.nl geïnformeerd. 

Voor meer informatie over de huidige ontwikkelingen, kunt u nu al kijken op www.zevenellen.nl. Zo zijn in opdracht van OML een archeologisch onderzoek en een bodemonderzoek onder de olietanks uitgevoerd.

Lees verder
card image

Achtergrond

Bedrijventerreinen Energiepositief

Achtergrond

15-04-2018

Bedrijventerreinen Energiepositief

Het consortium Bedrijventerreinen Energiepositief (BE+) zorgt de komende vijf jaar voor de verduurzaming van 250 bedrijventerreinen, zonder daarbij de cashflow van individuele bedrijven aan te tasten. BE+ ondersteunt met haar expertise en financieringsmogelijkheden bedrijven bij de hiervoor te nemen stappen, variërend van het verkrijgen van voldoende draagvlak tot het realiseren van energie-investeringen. Samenwerking vanuit het consortium BE+ leidt tot het delen van kennis en versnelt het doorlopen van processen bij het verduurzamen van Nederland.

Het is algemeen bekend dat we nú drastisch moeten ingrijpen. De aarde warmt op, de zeespiegel stijgt en fossiele brandstoffen, die nu nog voor 98% van de totale energievoorziening zorgen, raken uitgeput. De grootste verduurzamingsslag valt te winnen bij het bedrijfsleven. Slechts 5% van het mkb heeft tot nu toe daadwerkelijk geïnvesteerd in duurzame energie.

BE+ staat daarentegen voor een landelijke aanpak om een grote inhaalslag te maken. Volgens een berekening van TNO kunnen we hiermee een totale energiebesparing realiseren die staat voor 33% van het Energieakkoord. Eind 2016 startte BE+ met tien bedrijventerreinen en verwacht t/m 2021 maandelijks vijf nieuwe bedrijventerreinen binnen dit project.

Betrokkenen

Oost NL nam medio 2016 het initiatief tot het project 250 BE+, samen met TNO, KortmanDGO en WM3. Dit project krijgt ondersteuning van onder meer parkmanagementorganisaties, ondernemersverenigingen, SKBN, provincies, gemeenten en de Rijksoverheid.

Lees verder