SKBN is nauw betrokken bij een onderzoek naar de kansen en knelpunten die op bedrijventerreinen worden ervaren in de ontwikkeling naar een circulaire economie. Dit onderzoek is geïnitieerd vanuit het ministerie BZK, in samenwerking met EZK en IenW. In het onderzoek staat de ruimtelijke impact centraal. Het gaat daarbij om zowel harde als zachte locatiekenmerken die bij een circulaire economie van toepassing zijn.

Om input te verzamelen voor het onderzoek is onderstaande enquête opgesteld, speciaal gericht op:

  • bedrijven met circulaire activiteiten
  • parkmanagers
  • accountmanagers bij gemeenten   
  • beleidsmedewerkers Circulaire Economie bij gemeenten

Graag vragen wij minder dan 10 minuten van uw tijd voor deze vragenlijst, om beter inzicht te krijgen in wat circulaire bedrijven precies nodig hebben op hun locatie om zich te ontwikkelen, en welke knelpunten zij ervaren. We benaderen u omdat uw bedrijf, of bedrijven binnen uw invloedssfeer, circulaire activiteiten uitvoeren.

Klik om de online enquête te starten.


Waar gaat het onderzoek over?
Nederland heeft nationale en Europese doelstellingen om tot 2050 circulair te worden. Dit kan door vermindering van grondstoffengebruik, vervanging door alternatieve grondstoffen, verlenging van levensduur van producten en hoogwaardige verwerking van materialen. Bedrijven spelen hierbij vanzelfsprekend een zeer belangrijke rol. Om bedrijventerreinen in Nederland zo goed mogelijk in te richten voor het stimuleren van circulaire activiteiten, is meer kennis nodig over wat bedrijven daarvoor nodig hebben. Welke locatiekenmerken zijn voor hen het belangrijkst?

Wie doet het onderzoek?
Het onderzoek wordt onafhankelijk uitgevoerd door het Erasmus Centre for Urban, Port & Transport Economics, samen met Rienstra beleidsonderzoek. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Rijksoverheid (Ministerie van Binnenlandse Zaken i.s.m. Economische Zaken & Klimaat, en Infrastructuur & Waterstaat).

Wat kunt u verwachten?
De online enquête bestaat uit meerkeuze en open vragen en kan worden ingevuld tot en met 31 augustus 2024. Alle informatie die u invult wordt anoniem verwerkt. De uitkomsten van de studie zijn openbaar toegankelijk vanaf oktober 2024. Meer informatie over privacy e.d. vindt u in de bijlage in de online enquête. Heeft u een vraag, stel deze dan aan de projectleider: Dr. Merten Nefs (Erasmus UPT), [email protected]

10-07-2024
Event
BT Event: ‘Sturende bedrijventerreinen, ruimte maken voor transities’
BT Event: ‘Sturende bedrijventerreinen, ruimte maken voor transities’

‘Sturende bedrijventerreinen – ruimte maken voor transities’ is hét thema van het 19e BT Event op donderdag 14 november in De Fabrique in Utrecht. Want naast een faciliterende rol door het accommoderen van ruimtevragen, hebben de 3800 bedrijventerreinen in Nederland als vitale infrastructuur per definitie een sturende impact op de wereld van morgen. Door te kiezen welke ruimtevragen je wel of niet accommodeert, welke activiteiten je wáár accommodeert, welke circulaire stromen je mogelijk maakt, hoe je ruimte biedt aan opwek en opslag van energie en hoe je een vruchtbare bodem legt voor innovatieclusters, kun je transities helpen versnellen. De ruimte en activiteiten op bedrijventerreinen hebben daarin een cruciale rol.  Het borgen van ruimte voor stadsverzorgende (circulaire) bedrijvigheid en praktische banen in de nabijheid van bevolkingsconcentraties, is een nadrukkelijk doel van gemeenten die bij gronduitgifte steeds vaker op maatschappelijke waardecreatie sturen.  Waar ruimte en grond al zijn vergeven, willen overheden – zo goed en kwaad als het gaat – regie terugpakken op bedrijventerreinen. Creatief omgaan met bestaande/beschikbare ruimte door beter benutten, intensiveren, stapelen en mixen vergroot zowel de maatschappelijke als economische output. Op nationaal niveau ontstaat – gevoed vanuit meervoudige schaarste – een nieuw paradigma van ‘keuzes maken’. Selectieve groei en het mogelijk afschalen van economische sectoren die veel ruimte vragen, maar een beperkte economische en maatschappelijke waarde genereren, zijn geen taboes meer. Tegelijk dringt het besef door dat bepaalde sectoren door digitale en circulaire transities juist méér ruimte nodig hebben. Denk daarbij aan grootschalige (data)logistiek, en de opslag/verwerking van reststromen. Deze relatief nieuwe ruimtevragers moeten zo goed mogelijk worden ingepast. Zowel fysiek-ruimtelijk, als binnen een duurzaam economisch-ruimtelijk systeem. Op het BT Event in Utrecht gaan we, samen met onze partners Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort en de NV OMU, aan de slag met de sturende rol die bedrijventerreinen kunnen oppakken. Met een duidelijke focus op processen, praktische oplossingen, financierbaarheid en uitvoerbaarheid. HOUD DE CONGRESSITE IN DE GATEN VOOR MEER INFO.  

14-11-2024
Nieuws
Gemeente Den Haag komt in actie voor bedrijfshuisvesting
Gemeente Den Haag komt in actie voor bedrijfshuisvesting

De gemeente Den Haag presenteert vandaag het actieprogramma Bedrijfshuisvesting. De stad groeit en bij een gezonde, bruisende stad hoort ruimte om te ondernemen, te werken en te kunnen groeien als bedrijf. Deze ruimte staat echter onder druk. Het actieprogramma zorgt ervoor dat bedrijfsruimte en kantoren behouden blijven én kunnen uitbreiden. Bestaande bedrijven kunnen zo groeien en nieuwe bedrijven hebben de ruimte om zich te vestigen in Den Haag.  De groei van de stad heeft de laatste jaren veel aandacht gevraagd voor het bouwen van woningen. Den Haag zet nu de volgende stap in het groeiproces door actief te sturen op meer ruimte voor bedrijfshuisvesting. Gerichte actie is essentieel voor de economische ontwikkeling van Den Haag en de regio. Saskia Bruines (Economische Ontwikkeling): “Zonder een actieve rol van de gemeente in het creëren van plek voor bedrijvigheid hebben we straks een stad waar veel mensen kunnen wonen, maar waar bedrijven niet kunnen groeien of zich nieuw vestigen. De ruimte die we hebben in Den Haag moeten we slim gebruiken. Dit betekent dat we goed kijken waar kansen liggen om bijvoorbeeld bedrijfsruimte te stapelen, dat we stimuleren dat het juiste bedrijf op de juiste plek komt en dat we samenwerken met ondernemers bij herinrichting en vernieuwing van de ruimte.” Wat gaat er gebeuren? De gemeente voert de intensiteit van haar inspanningen op het gebied van bedrijfshuisvesting flink op. Zo wordt er voortaan bij alle nieuwbouwprojecten voor elke woning ook ruimte voor werk gemaakt. Wonen en werken worden op deze manier in evenwicht met elkaar ontwikkeld. In gebieden waar grote ontwikkelingen plaatsvinden, zoals het Central Innovation District en de Binckhorst, wordt de komende jaren respectievelijk 65.000 m2 aan kantoorruimte en 40.000 m2 aan bedrijfsruimte gerealiseerd. Daarnaast is er veel aandacht voor de bedrijventerreinen in Den Haag. Het is essentieel deze terreinen te behouden en te verdichten waar mogelijk. De vierkante meters waar nu bedrijvigheid plaatsvindt, blijven die functie behouden. Waar mogelijk wordt ruimte toegevoegd aan de terreinen, door middel van het efficiënter benutten van het bouwvlak, het toevoegen van verdiepingen of strategische sloop en nieuwbouw. Om de kansen hiervoor in kaart te brengen heeft de gemeente samen met ondernemers gebiedskaders opgesteld, waarin precies staat aangegeven waar mogelijkheden liggen per bedrijventerrein. Hiermee kan 55.000 m2 aan ruimte voor bedrijvigheid toegevoegd worden. Ruimte voor werk is essentieel voor de stad Voor de inwoners van Den Haag is de aanwezigheid van bedrijvigheid in de stad onmisbaar. Naast de economische impuls die bedrijven geven, heeft een stad nou eenmaal bakkers, tandartsen en aannemers nodig. Het aanbod bedrijfsruimte is op dit moment ongezond laag, terwijl de vraag onverminderd hoog is. Zonder voldoende aanbod hebben bedrijven geen kans om (door) te groeien en is de stad niet aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven om zich te vestigen. Bovendien belemmert het tekort aan ruimte verduurzaming van bedrijven. Hierdoor kunnen bedrijven niet (tijdelijk) verplaatsen om de benodigde verduurzamende werkzaamheden en vernieuwingen uit te voeren. Lees hier het volledige programma Bedrijfshuisvesting. Bekijk hier de Gebiedskaders ZKD, Fruitweg en Uitenhagestraat.

17-05-2024
Aanmelden nieuwsbrief