Het gaat er niet alleen om dat we durven kiezen voor nieuwe economie, maar dit ook ruimtelijk laten landen. Dat gebeurt steeds vaker in gebieden die al een economische functie hebben, en getransformeerd worden naar nieuw economisch gebruik.

Daarbij wordt aangesloten bij drie belangrijke beleidstrends:
1) circulaire en biobased economie als nieuwe standaard
2) ruimte maken voor innovatie
3) brede welvaart als uitgangspunt voor gebiedsontwikkeling.

STUDIEREIS ECONOMISCHE GEBIEDSTRANSFORMATIES

Tijdens de Studiereis economische gebiedstransformaties: nieuwe regionale verdienmodellen die vakblad BT en Buck Consultants International (BCI) op 9 en 10 oktober organiseren, bezoeken we vier steden en regio’s in Vlaanderen en Nederland die al keuzes hebben gemaakt, en met gebiedstransformaties nieuw economisch momentum genereren, in plaats van nieuwe woongebieden.

Kijk hier voor het volledige programma en aanmelden

Event
BT Event: ‘Sturende bedrijventerreinen, ruimte maken voor transities’
BT Event: ‘Sturende bedrijventerreinen, ruimte maken voor transities’

‘Sturende bedrijventerreinen – ruimte maken voor transities’ is hét thema van het 19e BT Event op donderdag 14 november in De Fabrique in Utrecht. Want naast een faciliterende rol door het accommoderen van ruimtevragen, hebben de 3800 bedrijventerreinen in Nederland als vitale infrastructuur per definitie een sturende impact op de wereld van morgen. Door te kiezen welke ruimtevragen je wel of niet accommodeert, welke activiteiten je wáár accommodeert, welke circulaire stromen je mogelijk maakt, hoe je ruimte biedt aan opwek en opslag van energie en hoe je een vruchtbare bodem legt voor innovatieclusters, kun je transities helpen versnellen. De ruimte en activiteiten op bedrijventerreinen hebben daarin een cruciale rol.  Het borgen van ruimte voor stadsverzorgende (circulaire) bedrijvigheid en praktische banen in de nabijheid van bevolkingsconcentraties, is een nadrukkelijk doel van gemeenten die bij gronduitgifte steeds vaker op maatschappelijke waardecreatie sturen.  Waar ruimte en grond al zijn vergeven, willen overheden – zo goed en kwaad als het gaat – regie terugpakken op bedrijventerreinen. Creatief omgaan met bestaande/beschikbare ruimte door beter benutten, intensiveren, stapelen en mixen vergroot zowel de maatschappelijke als economische output. Op nationaal niveau ontstaat – gevoed vanuit meervoudige schaarste – een nieuw paradigma van ‘keuzes maken’. Selectieve groei en het mogelijk afschalen van economische sectoren die veel ruimte vragen, maar een beperkte economische en maatschappelijke waarde genereren, zijn geen taboes meer. Tegelijk dringt het besef door dat bepaalde sectoren door digitale en circulaire transities juist méér ruimte nodig hebben. Denk daarbij aan grootschalige (data)logistiek, en de opslag/verwerking van reststromen. Deze relatief nieuwe ruimtevragers moeten zo goed mogelijk worden ingepast. Zowel fysiek-ruimtelijk, als binnen een duurzaam economisch-ruimtelijk systeem. Op het BT Event in Utrecht gaan we, samen met onze partners Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort en de NV OMU, aan de slag met de sturende rol die bedrijventerreinen kunnen oppakken. Met een duidelijke focus op processen, praktische oplossingen, financierbaarheid en uitvoerbaarheid. HOUD DE CONGRESSITE IN DE GATEN VOOR MEER INFO.  

14-11-2024
Nieuws
Investeringsfonds moet Leiden helpen aan meer ruimte voor werk
Investeringsfonds moet Leiden helpen aan meer ruimte voor werk

Leiden heeft met nieuw beleid de behoefte aan werkplekken en bedrijfsruimte op de kaart gezet. De gemeente werkte daarbij samen met marktpartijen. Belangrijk uitgangspunt is functiemenging van wonen en werken in wijken. De gemeenten wil verouderde of leegstaande bedrijfskavels herontwikkelen met een nog op te richten regionale ontwikkelingsmaatschappij.  De gemeente Leiden heeft het afgelopen jaar samen met ondernemers, beleggers en ontwikkelaars uit de stad de recent gepresenteerde Ontwikkelagenda Ruimte voor Werk opgesteld. De agenda bestaat uit drie thema’s, namelijk mengen en verdichten, spreiden en schuiven en betaalbaarheid.   Bij het eerste thema, het verdichten van de stad, wordt ingezet op slimme functiemenging in woonwijken en werklocaties. Deze aanpak moet volgens de gemeente Leiden uiteindelijk zorgen voor meer ruimte voor werk. Twee concrete acties voor dit thema zijn het ontwikkelen van een zogenaamd Leids Instrumentarium. Hierin staan spelregels en kaders voor ontwikkelaars, beleggers en andere betrokkenen die betrokken zijn aan de ruimtelijke ontwikkeling van de stad Leiden.  Oprichting herontwikkelingsmaatschappij Naast regels en afspraken met beleggers en ontwikkelaars valt hier ook de opzet onder van een regionale herontwikkelingsmaatschappij (RHOM). De RHOM moet een manier vinden om verouderde of leegstaande bedrijfskavels in de regio Leiden te herontwikkelen met het oog op verdichten en verduurzamen. Een actie bij het thema verdichten is het opstellen van profielen voor de leefmilieus op wijkniveau in Leiden.  ‘We onderzoeken zo de werk-woonverdeling in wijken van Leiden en bekijken hoe we slimmer en beter werken kunnen toevoegen aan de woongebieden’, stelt de gemeente in de ontwikkelagenda.  Bij het thema spreiden en schuiven staat in de ontwikkelagenda de juiste bedrijvigheid op de juiste plek centraal. Zo moet de beschikbare ruimte voor werklocaties in de stad Leiden, maar ook in de regio, beter en efficiënter worden benut.  Leiden wil daarvoor de regionale samenwerking op ruimte voor werk versterken. Ook moet de slagkracht van de regio op de bedrijventerreinen worden vergroot, onder meer door te zorgen voor een beter balans in vraag en aanbod. Onderzocht wordt verder op welke locaties in Leiden bedrijvigheid toegevoegd kan worden.  Fonds betaalbare werkruimte Betaalbaarheid van werkruimte vormt volgens de gemeente een component om ondernemerschap in Leiden te behouden en te stimuleren. Daarvoor wil de gemeente met drie andere partijen een fonds oprichten voor het realiseren van betaalbare werkruimte. Met het geld uit dit fonds kunnen panden worden aangekocht door de gemeente.  Dit fonds kan ingezet worden om onrendabele toppen te dekken. Ook kan het geld gebruikt worden bij het herinrichten van panden voor makersplaatsen en startups. Stichtingen die voor betaalbare werkruimte zorgen, kunnen een eenmalige publieke investering ontvangen uit het fonds om de exploitatie sluitend te maken. ‘Werken is belangrijk, voor de economie van de stad en onze inwoners: ‘ruimte voor werk heeft prioriteit’, zegt de Leidse wethouder Fleur Spijker van economie in haar toelichting op de agenda.  ‘Leiden is dichtbebouwd, ruimte is schaars en woningen, voorzieningen, groen en sportfaciliteiten eisen op het hardst hun plek op. De investeringszekerheid voor ondernemers moet we niet vergeten’, aldus de wethouder.   Om de regiefunctie voor ruimte voor werk te versterken heeft de gemeente Leiden voor de periode 2023 tot en met 2026 een budget gereserveerd van 150.000 euro per jaar.  Lees het artikel ook op Stadszaken.nl

28-02-2024
Nieuws
Eerste 28 miljoen euro voor Overijsselse economie
Eerste 28 miljoen euro voor Overijsselse economie

De wereld is in beweging. De economische vooruitzichten zijn onzeker. Of het nou gaat om de oorlog in Oekraïne, zorgen over tekorten aan elektriciteit, water en grondstoffen, de krappe arbeidsmarkt en de stikstofcrisis. Het zijn veranderingen die ook Overijssel raken. Daarom komt de provincie Overijssel met een eerste pakket van 28 miljoen euro aan investeringen in de regionale economie. Dat is nodig voor onze samenleving en de leefbaarheid. De provincie investeert onder meer in ruimte voor het mkb, familiebedrijven, vakmanschap en de circulaire economie. We vinden het belangrijk dat bedrijven slim en schoon kunnen werken, en zo klaar zijn voor de toekomst. De plannen daarvoor staan in de nieuwe Nota Regionale Economie 2024-2027. Economie is meer dan geld verdienen Volgens gedeputeerde Erwin Hoogland is er sprake van een duidelijke koerswijziging. “Economische groei is niet langer een doel op zich. Onze economie moet bij onze regionale identiteit passen en bijdragen aan een goede leefomgeving voor nu en de komende generaties. Daarbij gaat het ook om duurzaamheid, aansluiting op het onderwijs, het stimuleren van een goede gezondheid, en passend en gewaardeerd werk voor iedereen.” MKB-vriendelijkste provincie Bedrijven krijgen te maken met steeds meer opgaves. In 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn. De provincie Overijssel investeert 4 miljoen euro in zogeheten toekomstbestendige werklocaties. Op bedrijventerreinen is ruimte nodig voor het hergebruik van grondstoffen en nieuwe voorzieningen voor energie en water. En het moeten fijne plekken zijn om te werken. Vakmanschap en kenniswerkers Digitalisering, innovatie en technologische vernieuwingen worden steeds belangrijker, daarom trekt de provincie 2 miljoen euro uit om ondernemers daarbij te ondersteunen. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (van onder andere innovatie en arbeidsmarkt) vindt het daarbij cruciaal dat vakmanschap gewaardeerd wordt. “Het gaat de komende jaren voor bedrijven alleen maar lastiger worden om voldoende goed geschoolde medewerkers te vinden. In Overijssel willen we talent behouden en aantrekken en helpen om het kennisniveau en het vakmanschap op peil te houden. Deskundige vakmensen zijn keihard nodig om bijvoorbeeld voldoende woningen te kunnen bouwen. Of om een bijdrage te leveren aan de energietransitie, de hoogstaande maakindustrie in Overijssel te houden, voldoende zorg te kunnen bieden en enthousiaste docenten voor de klas te houden.” Een toekomstbestendige economie De komende jaren investeren we tientallen miljoenen euro's in programma’s en initiatieven die de Overijsselse economie sterker en toekomstbestendig maken. Later dit jaar volgen nog aparte programma’s voor onder andere de vrijetijdssector en detailhandel. Meer over de Overijsselse economie leest u op de website van de provincie.

30-05-2024
Aanmelden nieuwsbrief