‘Sturende bedrijventerreinen – ruimte maken voor transities’ is hét thema van het 19e BT Event op donderdag 14 november in De Fabrique in Utrecht. Want naast een faciliterende rol door het accommoderen van ruimtevragen, hebben de 3800 bedrijventerreinen in Nederland als vitale infrastructuur per definitie een sturende impact op de wereld van morgen.

Door te kiezen welke ruimtevragen je wel of niet accommodeert, welke activiteiten je wáár accommodeert, welke circulaire stromen je mogelijk maakt, hoe je ruimte biedt aan opwek en opslag van energie en hoe je een vruchtbare bodem legt voor innovatieclusters, kun je transities helpen versnellen. De ruimte en activiteiten op bedrijventerreinen hebben daarin een cruciale rol. 

Het borgen van ruimte voor stadsverzorgende (circulaire) bedrijvigheid en praktische banen in de nabijheid van bevolkingsconcentraties, is een nadrukkelijk doel van gemeenten die bij gronduitgifte steeds vaker op maatschappelijke waardecreatie sturen. 

Waar ruimte en grond al zijn vergeven, willen overheden – zo goed en kwaad als het gaat – regie terugpakken op bedrijventerreinen. Creatief omgaan met bestaande/beschikbare ruimte door beter benutten, intensiveren, stapelen en mixen vergroot zowel de maatschappelijke als economische output.

Op nationaal niveau ontstaat – gevoed vanuit meervoudige schaarste – een nieuw paradigma van ‘keuzes maken’. Selectieve groei en het mogelijk afschalen van economische sectoren die veel ruimte vragen, maar een beperkte economische en maatschappelijke waarde genereren, zijn geen taboes meer.

Tegelijk dringt het besef door dat bepaalde sectoren door digitale en circulaire transities juist méér ruimte nodig hebben. Denk daarbij aan grootschalige (data)logistiek, en de opslag/verwerking van reststromen. Deze relatief nieuwe ruimtevragers moeten zo goed mogelijk worden ingepast. Zowel fysiek-ruimtelijk, als binnen een duurzaam economisch-ruimtelijk systeem.

Op het BT Event in Utrecht gaan we, samen met onze partners Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort en de NV OMU, aan de slag met de sturende rol die bedrijventerreinen kunnen oppakken. Met een duidelijke focus op processen, praktische oplossingen, financierbaarheid en uitvoerbaarheid.

HOUD DE CONGRESSITE IN DE GATEN VOOR MEER INFO.

 

Event
BT Event: ‘Sturende bedrijventerreinen, ruimte maken voor transities’
BT Event: ‘Sturende bedrijventerreinen, ruimte maken voor transities’

‘Sturende bedrijventerreinen – ruimte maken voor transities’ is hét thema van het 19e BT Event op donderdag 14 november in De Fabrique in Utrecht. Want naast een faciliterende rol door het accommoderen van ruimtevragen, hebben de 3800 bedrijventerreinen in Nederland als vitale infrastructuur per definitie een sturende impact op de wereld van morgen. Door te kiezen welke ruimtevragen je wel of niet accommodeert, welke activiteiten je wáár accommodeert, welke circulaire stromen je mogelijk maakt, hoe je ruimte biedt aan opwek en opslag van energie en hoe je een vruchtbare bodem legt voor innovatieclusters, kun je transities helpen versnellen. De ruimte en activiteiten op bedrijventerreinen hebben daarin een cruciale rol.  Het borgen van ruimte voor stadsverzorgende (circulaire) bedrijvigheid en praktische banen in de nabijheid van bevolkingsconcentraties, is een nadrukkelijk doel van gemeenten die bij gronduitgifte steeds vaker op maatschappelijke waardecreatie sturen.  Waar ruimte en grond al zijn vergeven, willen overheden – zo goed en kwaad als het gaat – regie terugpakken op bedrijventerreinen. Creatief omgaan met bestaande/beschikbare ruimte door beter benutten, intensiveren, stapelen en mixen vergroot zowel de maatschappelijke als economische output. Op nationaal niveau ontstaat – gevoed vanuit meervoudige schaarste – een nieuw paradigma van ‘keuzes maken’. Selectieve groei en het mogelijk afschalen van economische sectoren die veel ruimte vragen, maar een beperkte economische en maatschappelijke waarde genereren, zijn geen taboes meer. Tegelijk dringt het besef door dat bepaalde sectoren door digitale en circulaire transities juist méér ruimte nodig hebben. Denk daarbij aan grootschalige (data)logistiek, en de opslag/verwerking van reststromen. Deze relatief nieuwe ruimtevragers moeten zo goed mogelijk worden ingepast. Zowel fysiek-ruimtelijk, als binnen een duurzaam economisch-ruimtelijk systeem. Op het BT Event in Utrecht gaan we, samen met onze partners Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort en de NV OMU, aan de slag met de sturende rol die bedrijventerreinen kunnen oppakken. Met een duidelijke focus op processen, praktische oplossingen, financierbaarheid en uitvoerbaarheid. HOUD DE CONGRESSITE IN DE GATEN VOOR MEER INFO.  

14-11-2024
Nieuws
TenneT zet energiehubs on-hold; Gelderland wil plannen toch doorzetten
TenneT zet energiehubs on-hold; Gelderland wil plannen toch doorzetten

Provincie Gelderland hoopt alsnog energiehubs te plaatsen op bedrijventerreinen om netcongestie tegen te gaan. De plannen werden al eerder aangekondigd, maar netbeheerder TenneT heeft de plannen on-hold gezet omdat er minder ruimte op het elektriciteitsnetwerk is dan gedacht. Gelderland roept TenneT op om samen met de geplande hubs te kijken onder welke condities het toch kan en roept op tot een landelijke pilot.  ‘We betreuren het dat de energiehubs, die eigenlijk bijdragen aan het ontlasten van het stroomnetwerk, vertraging lijken op te lopen’, zegt Gelders gedeputeerde Ans Mol. ‘We moeten door, stil zitten is geen optie.’  De noodzaak van energiehubs is ontstaan uit de problemen met overbelasting van het energienet. Vooral op piekmomenten speelt netcongestie op. TenneT zegt dat er geen netwerkcapaciteit is om alle hubs aan te sluiten en maatwerk vereist is.  Volgens Mol heeft de opstelling van de netbeheerder mogelijk flinke consequenties voor inwoners en het bedrijfsleven. ‘Ik wil meer duidelijkheid van TenneT, ik wil weten waar we aan toe zijn.’  Ook bedrijven hebben volgens gedeputeerde Helga Witjes voor Economie vraagtekens. ‘We hebben met ondernemers uitgewerkte plannen gemaakt voor energiehubs op bedrijventerreinen en die staan in de startblokken.’  Daarom wil Gelderland, samen met overheden en bedrijven uit Flevoland en Utrecht waarmee het een stroomnetwerk deelt, op enkele plekken alsnog energiehubs realiseren. Landelijk actieprogramma netcongestie De provincie denkt aan een nationale pilot met experts van Landelijk actieprogramma netcongestie (LAN) samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de netbeheerders.  In Gelderland gaat het om hubs in Duiven, Zutphen, Nijmegen, Harderwijk, Barneveld , Ermelo,  Overbetuwe, Apeldoorn en Deventer.  Los van de wens voor energiehubs heeft Gelderland ook het Plan van aanpak Gelderse energie-infrastructuur (GEIS) ontwikkeld om netcongestie te bestrijden. Daarmee wil de provincie vergunningen sneller afgeven, de plaatsing van energie-infrastructuur integraal aanpakken en te sturen op regionale en lokale oplossingen.  Dit artikel is afkomstig van Stadszaken.nl.

06-02-2024
Achtergrond
Strijkviertel Utrecht: vliegwiel voor transitie naar circulaire stad
Strijkviertel Utrecht: vliegwiel voor transitie naar circulaire stad

Het toekomstige bedrijvenpark Strijkviertel is een belangrijk vliegwiel in de transitie van Utrecht naar een circulaire stad. De lat ligt hoog, want de gemeente streeft in dit plan naar circulariteit op alle vlakken van energie, openbare ruimte, bedrijfsvoering, bouw tot en met mobiliteit. ‘We gaan bij Strijkviertel voor het totale plaatje.’  Dit is een ingekorte versie van het artikel uit BT magazine van maart 2024. BT is het vakblad voor de professional die zich bezighoudt met werklocaties, regionale innovatiekracht en het economische vestigingsklimaat.     Tussen de Strijkviertelplas, sportpark Rijnvliet en Knooppunt Oudenrijn wil de gemeente Utrecht als alles volgens plan verloopt vanaf 2026 beginnen met de realisatie van het bedrijvenpark Strijkviertel.   Bij de vaststelling van het Stedenbouwkundig Plan in 2021, dat de basis vormt voor het ontwerp en het programma van het bedrijvenpark, komt 19 hectare aan uitgeefbare bedrijfskavels beschikbaar, voor met name arbeidsintensieve MKB-bedrijven, die circulair ondernemen.   ‘Dit is voorlopig het laatste bedrijventerrein dat in Utrecht wordt ontwikkeld. Daar is de stad heel zuinig op’, zegt Belinda van Woerkom, binnen de gemeente Utrecht als projectmanager verantwoordelijk voor het Strijkviertel-project.   Er bestaat in Utrecht een enorme behoefte aan extra arbeidsplaatsen. Om de werkgelegenheid gelijk te laten toenemen met de groei van het aantal inwoners in de Domstad moeten er voor 2040 in totaal 70.000 extra arbeidsplaatsen worden gerealiseerd. Van dit totaal zijn 13.000 mensen werkzaam op de bedrijventerreinen.   ‘Voor Strijkviertel zetten we in op de vestiging van arbeidsintensieve bedrijven om te kunnen voldoen aan onze tienminuten-stad ambitie, en in het verlengde in het verlengde daarvan ook om zoveel mogelijk werkgelegenheid te scheppen’, zegt Van Woerkom.   Dit is voorlopig het laatste bedrijventerrein dat in Utrecht wordt ontwikkeld De ambitie van de gemeente Utrecht is om op het bedrijvenpark uiteindelijk 1900 extra arbeidsplaatsen te realiseren.  Inzetten op verdichten In de keuze voor het scheppen van werkgelegenheid is in het ontwerpbestemmingsplan vooral ingezet op intensieve bebouwing. ‘Circulariteit zit al van meet af in de genen van het hele plan en met deze ontwikkeling, willen we ook een bijdrage leveren aan de transitie naar een ‘circulair Utrecht’. Betekent wel dat we in dit plan moeten inzetten op verdichten want we hebben als grote stad een ruimte tekort voor alle functies.’   Het is de ambitie om op bedrijvenpark Strijkviertel met name koplopers te huisvesten en ook pioniers op het gebied van circulair ondernemen. De voorwaarde die de gemeente Utrecht daarbij stelt is dat de bedrijven grondstoffen minder hergebruiken en onderzoek verrichten naar minder grondstofverbruik.   ‘Het type bedrijven dat zich op Strijkviertel gaat vestigen is arbeidsintensiever dan bedrijven die grondstoffen recyclen of verbranden’. Ook is er één kavel beschikbaar voor duurzame last mile stadslogistiek. Verder is het een voorwaarde straks dat de arbeidsintensieve bedrijven die zich op het bedrijvenpark willen vestigen een binding hebben met stad en regio, ook weer in lijn met de tienminuten-stad ambitie van Utrecht. De bedrijven zijn maximaal 5.000 vierkante meter groot met een maximale milieucategorie is 3.1.   Praktische banen creëren  Het accent van de banen op het nieuwe bedrijvenpark ligt op mbo-niveau. Hierdoor draagt Strijkviertel volgens Van Woerkom bij aan de opgave van ongelijk investeren voor gelijke kansen.   ‘Door het ontwikkelen van een nieuw bedrijvenpark creëren we extra praktische banen. Voor een tienminuten-stad is het belangrijk om praktisch geschoold werk in de nabijheid van woonwijken te programmeren. Praktisch geschoolde mensen zijn essentieel voor het functioneren van een stad zeker als die groeit.’   De goede ligging van het bedrijvenpark en de schaarste aan werklocaties dwingt de gemeente Utrecht bovendien zuinig om te gaan met de indeling van de kavels en tegelijkertijd maximaal in te zetten op groen en water. De kansen liggen er voor ontwikkelaars volgens Van Woerkom om te komen tot nieuwe, gestapelde, geschakelde en circulaire gebouwconcepten, zodat de werkgelegenheid kan meegroeien met de ‘verdichtende stad’.  Aanbod werklocaties in Utrecht loopt achter bij vraag In de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) is de ambitie dat Utrecht de werkgelegenheid mee wil laten groeien met het toenemende aantal inwoners. Dat betekent dat er rond 2040 ruim 70.000 banen nodig zijn, waarvan 13.000 op bedrijventerreinen. Boven op de nog beperkte beschikbare capaciteit in de stad voor nieuwe bedrijventerreinen (waaronder Strijkviertel), is er in de stad Utrecht behoefte aan ruim 74 hectare bedrijventerrein tot 2040.   Ook in de regio blijft het aanbod aan werklocaties achter bij de vraag. Door verdichting en functiemenging moet dit tekort deels worden opgelost in zowel de stad als regio. Voor Strijkviertel kan de eerste tender, als de raad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, starten in het derde kwartaal van dit jaar. Gunning van de grond vindt naar verwachting plaats in het tweede kwartaal 2025. De eerste bouwwerkzaamheden starten naar verwachting in 2026.   ‘We willen gebouwen anders vormgeven (in elkaar laten grijpen) door functies met elkaar te delen. Daarbij is het uitgangspunt het realiseren van bedrijfspanden met meerdere verdiepingen in plaats van een standaard indeling van bedrijfshal met kantoor op maaiveld. In de planfase hebben stedenbouwkundigen hierop gestudeerd en gezegd dat het delen van functies zoals distributiestraten, parkeren, erfafscheidingen en bouwen tot op het grensvlak van een kavel mogelijk is.’  ‘We willen gebouwen anders vormgeven door functies met elkaar te delen' Het voordeel van delen is dat 25 tot 30 procent aan extra ruimte wordt gewonnen die weer gebruikt kan worden voor de bedrijfsgebouwen. ‘Met deze voorwaarden willen we ontwikkelaars uitdagen om te investeren en vooral ook te innoveren op het gebied van nieuwe gebouwconcepten en circulariteit. Zo verwachten we dat straks bij de bouw van de panden zoveel mogelijk circulaire bouwmaterialen worden toegepast die in de toekomst kunnen worden hergebruikt doordat ze ‘losmaakbaar’ zijn gemonteerd.’  Ambitie en haalbaarheid  De kwaliteit van de invulling van de eerste kavel wordt volgens de projectmanager de lakmoesproef voor de daaropvolgende uitgiftes. ‘We beseffen dat dit vernieuwende concept van bedrijfshuisvesting nog niet vaak is gerealiseerd. We zoeken op elke kavel, en zeker bij de eerste uitgifte, de balans tussen ambitie en haalbaarheid, waarbij we ook de (maak)bedrijven nauw willen betrekken, want die hebben toch vaak specifieke eisen voor een pand. De kavelvelden geven we in eerste instantie uit aan ontwikkelaars en zodra we een aantal kavels hebben ontwikkeld wellicht ook aan groepen van bedrijven.’  ‘We verwachten niet direct honderd inschrijvingen op dit plan’  Gezien het innovatieve karakter van het plan is de verwachting voor Strijkviertel dat het uitgifteproces langer duurt dan gebruikelijk voordat alle kavels zijn uitgegeven. De reden is dat de gemeente Utrecht verwacht dat nog niet alle bedrijfsontwikkelaars zijn voorbereid op een dergelijk concept met circulaire toepassingen.   Ten tweede is de uitgifte in kavelvelden groter en complexer dan gebruikelijk. Dit vergt wellicht een langere tijd om te ontwerpen, te bouwen en om de voorverkoop of -verhuur te realiseren. ‘We moeten realistisch zijn en verwachten niet direct honderd inschrijvingen op dit plan.’  Circulair in alle facetten  Dankzij het gemeentelijke grondeigendom dat rust op bijna alle kavels kan de gemeente Utrecht een actief grondbeleid voeren. De uitgifte van de kavels gebeurt via tenders, of aanbesteding. Met een tender geeft de gemeente de grond in erfpacht uit aan de ontwikkelaar die het meest bijdraagt aan de gemeentelijke ambities waar het gaat om circulariteit en nieuwe gebouwconcepten.   ‘Eigenlijk is dit plan circulair in al zijn facetten. Vaak zie je vanaf de start van de planvorming bij circulaire bedrijventerreinen-initiatieven dat dit een term is voor een beperkt aantal elementen. Bij Strijkviertel geldt dit voor het totale plaatje voor wat betreft de energie-concepten, openbare ruimte, bedrijfsvoering, bouw, het mobiliteitsconcept en een sociale component met bewegen en verblijven en werken in het groen.’  Met de gekozen aanpak heeft Utrecht volgens Van Woerkom circulaire gebiedsontwikkeling concreet gemaakt voor zowel de openbare ruimte als de ontwerpprincipes voor de bedrijfskavels.   ‘We streven ernaar dat de te realiseren gebouwen op de uit geven kavelvelden in de loop van de jaren een staalkaart vormen voor de ontwikkeling van circulair bouwen en van nieuwe concepten van bedrijfsgebouwen. We realiseren ons dat honderd procent circulair bouwen op dit moment nog niet haalbaar is. Daar staat tegenover dat de ontwikkelingen en vernieuwingen in de markt ontzettend snel gaan.’ 

11-03-2024
Aanmelden nieuwsbrief