KENNISARCHIEF 2018 - 2019

Nieuws

card image

Nieuws

Startsein voor bouw warmtekrachtinstallatie in Duiven

Nieuws

Nieuws

Startsein voor bouw warmtekrachtinstallatie in Duiven

Sparkling Biomass B.V. start binnenkort met de bouw van een warmtekrachtinstallatie in Duiven. Deze installatie levert elektriciteit en warmte op van houtresten uit de gemeente Duiven en omgeving. Voor de financiering hiervan werken BNG Bank, Oost NL, het Nationaal Groenfonds en installatiebouwer HoSt samen.

Op het bedrijventerrein Innofase in Duiven komen ondernemingen samen die actief zijn op het gebied van energie- en milieutechnologie. Sparkling Biomass B.V. is een van die bedrijven. Zij starten binnenkort met de bouw van een 15 MWth biomassa gestookte warmtekrachtinstallatie. Deze installatie wordt gestookt op houtresten uit de gemeente Duiven en omgeving. De installatie kan uiteindelijk jaarlijks 12.500 MWh elektriciteit en 87.600 MWh warmte produceren. Dit komt overeen met het elektriciteits- en aardgasverbruik van bijna 4.000 respectievelijk 7.000 huishoudens. De aansluitingen om op termijn het stadswarmtenet van Arnhem, Duiven en Westervoort aan te laten haken zijn ook al voorbereid.

Samen financieren

De grote uitdaging was om financiering te vinden voor deze complexe installatie, die voor een deel gebruik gaat maken van nieuwe technologie. Uiteindelijk vond Sparkling Biomass BV financiering in de combinatie van een aantal partijen: BNG Bank, het Innovatie- en Energiefonds Gelderland - beheerd door Oost NL -, het Nationaal Groenfonds en HoSt. Mede dankzij het meefinancieren door de voormalig locatie eigenaar Gebr. Hermsen B.V. kwam het plaatje rond.

Peter Jansen, directeur van Sparkling Biomass B.V.: "We zijn op zoek gegaan naar partijen die financiering van duurzame projecten hoog op de agenda hebben staan. Veel financiële instellingen hadden belangstelling voor onze businesscase, maar deskundigheid, betrokkenheid en denken in oplossingen hebben voor ons de doorslag gegeven in onze keuze voor het financieringsconsortium." Voor het ontwikkelen van het project werkt Sparkling Biomass BV ook samen met gerenommeerde partijen voor levering van de biomassa en voor afname van de warmte om producten te laten drogen.

Investeren in warmte

Als fondsmanager van Topfonds Gelderland investeert Oost NL vanuit het Innovatie en Energiefonds Gelderland in de warmtekrachtinstallatie. Pieter Rhemrev, business unit manager Capital bij Oost NL over de investering: "De verwerking van lokale afvalstromen van hout en groen tot opwek van warmte en elektriciteit in samenwerking met regionale partners die deze warmte zinvol inzetten in hun productieproces, is een mooi voorbeeld van de realisatie van duurzaamheidsdoelstellingen. Sparkling Biomass past uitstekend binnen de topsector Energie en sluit aan bij de realisatie van de Gelderse ambities op het gebied van energietransitie."

De investering past in de ambitie van BNG Bank. Judith de Bleyser, manager Structured Finance bij BNG Bank: "In de financiering van duurzame initiatieven neemt energie een belangrijke plaats in bij ons. Sparkling Biomass draagt in grote mate bij aan de energietransitie en de duurzaamheidsdoelstellingen van het Rijk en de provincie Gelderland. Het is in een bijzonder prettige samenwerking met professionele partijen tot stand gekomen, met begrip voor elkaars belangen. Wij zijn er trots op dat we dit duurzame project kunnen financieren."

Emile Peters van het Nationaal Groenfonds: "We vinden het knap wat de bevlogen ondernemers van Sparkling hebben weten te ontwikkelen; een mooi project met een grote maatschappelijke impact. De uitwerking van de financiering was niet altijd makkelijk, omdat een voorspelbare en robuuste businesscase het gezamenlijke doel was. Sparkling mag er daarom met recht trots op zijn dat het alle noodzakelijke componenten succesvol heeft kunnen samenbrengen."

Vliegende start

De afgelopen weken zijn alle benodigde contracten getekend en per 1 oktober is gestart met de voorbereidingen voor de bouw van de installatie. Naar verwachting zal de warmtekrachtinstallatie begin 2020 de eerste elektriciteit en warmte leveren.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Ontwikkelingsbedrijf NHN en PHB gaan kansrijke verduurzamingsprojecten aanjagen

Nieuws

Nieuws

Ontwikkelingsbedrijf NHN en PHB gaan kansrijke verduurzamingsprojecten aanjagen

Inventarisatie onderdeel van subsidieprogramma ‘Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties’ van Provincie Noord-Holland

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) en Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) zijn door de provincie gevraagd om samen met de gemeenten, de parkmanagementorganisaties en de ondernemers projecten op te zetten om duurzaam beheer en verduurzaming op bedrijventerreinen te realiseren. Kansrijke initiatieven kunnen vervolgens een beroep doen op de subsidieregeling van het programma ‘Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties’ (OTW).

Gemeenten en ondernemingen maken veel gebruik van OTW. Intussen heeft de Provincie Noord-Holland aan twintig bedrijventerreinen subsidie toegezegd. De toegekende bedragen variëren tussen de 10.000 euro en 25.000 euro. Gedeputeerde Jaap Bond: “Het doel is om binnen twee jaar op tien bedrijventerreinen in Noord-Holland duurzaam beheer te organiseren waar dit nu nog niet is. Op nog eens tien bedrijventerreinen waar al wel duurzaam beheer is georganiseerd zetten we in op verduurzaming. Een goed georganiseerd duurzaam beheer is een randvoorwaarde voor het opstarten van een verduurzamingstraject.”

De opdracht aan Ontwikkelingsbedrijf NHN en PHB start met een inventarisatie van kansrijke bedrijventerreinen. Kansrijke bedrijventerreinen met breed draagvlak voor investeringen in de verduurzaming komen in aanmerking voor de OTW-subsidie. Hiermee kan een gebiedscoördinator worden aangesteld die samen met de ondernemers tot een visie en uitvoeringsplan komt, welke vervolgens kan worden uitgevoerd. Na een jaar wordt deze nieuwe aanpak geëvalueerd. Op nationaal niveau sluit de aanpak van provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf NHN en PHB aan bij BE+, een nationaal initiatief om 250 bedrijventerreinen energiepositief te maken.

Kijk voor meer informatie over het subsidieprogramma Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties (OTW) op de website van Provincie Noord-Holland.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

HyGear breidt capaciteit op Industriepark Kleefse Waard uit

Nieuws

Nieuws

HyGear breidt capaciteit op Industriepark Kleefse Waard uit

HyGear, leverancier van lokaal geproduceerde industriële gassen, ziet een toename in vraag naar waterstof en investeert in nieuwe productiecapaciteit. Dankzij een investering door Oost NL vanuit het Fonds Herstructurering Bedrijventerreinen Gelderland kan HyGear de nieuwe installatie gaan bouwen. Naar verwachting is de uitbreiding gereed in het vierde kwartaal van 2019.?


De schaarste aan fossiele brandstoffen vraagt om energiebesparing, de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen en het benutten van afvalstromen. HyGear uit Arnhem speelt hierop in met processystemen die het mogelijk maken op kleine schaal waterstof te produceren voor de industrie.

On-site waterstofgeneratoren

Het aanvankelijke doel van HyGears waterstof-installatie in Arnhem was het leveren van waterstof bij pieken in de vraag, en het bieden van een ‘back up’ capaciteit voor haar klanten die zij op dit moment belevert middels haar eigen “on-site” waterstofgeneratoren. “Na de ingebruikname van de installatie minder dan een jaar geleden, hebben we echter gezien dat ook andere gasleveranciers gebruik willen maken van onze productiecapaciteit. Kennelijk is er een grote behoefte aan het zuiver waterstof dat we hier produceren”, aldus Marinus van Driel, CEO van HyGear.
 
Het Arnhemse bedrijf zag de toegenomen vraag, waarbij niet alleen haar eigen trailers en cilinders voortdurend gevuld werden, maar ook die van andere industriële gasleveranciers. Een situatie waarbij de vraag het aanbod in de nabije toekomst overschrijdt. Om wél aan het aanbod te kunnen blijven voldoen investeert HyGear in nieuwe productiecapaciteit, met de bouw van haar nieuwe Hy.GEN 150 systeem.

Fonds Herstructurering Bedrijventerreinen Gelderland

Daarvoor vond HyGear steun bij ontwikkelingsmaatschappij Oost NL. Oost NL is fondsmanager van Fonds Herstructurering Bedrijventerreinen Gelderland, onderdeel van Topfonds Gelderland. Het fonds stimuleert projecten gericht op de herontwikkeling van privaat eigendom op bedrijventerreinen, om de economische functie van bedrijventerrein te versterken, in dit geval Industriepark Kleefse Waard (IKPW). Oost NL investeerde al eerder vanuit haar participatiefonds in HyGear om de ontwikkeling van de waterstofgeneratoren te kunnen financieren. HyGear is binnen enkele jaren uitgegroeid tot een winstgevend bedrijf met een unieke kennispositie.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Samenwerkingsovereenkomst MRA Warmte & Koude programma 2018 – 2021 ondertekend

Nieuws

Nieuws

Samenwerkingsovereenkomst MRA Warmte & Koude programma 2018 – 2021 ondertekend

Donderdag 27 september hebben 37 partijen, waaronder SADC, een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om de komende 3 jaar baanbrekende stappen te zetten in het verduurzamen en aardasvrij verwarmen van woningen en andere gebouwen met warmtenetten.

Binnen het Warmte & Koude programma voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) komen de vraagstukken en belangen van de verschillende partijen bij elkaar en werken we gezamenlijk aan het toepasbaar maken van nieuwe ontwikkelen en het stimuleren van duurzame warmtenetten.

SADC heeft vanuit de ontwikkeling van het Green Datacenter Campus op Schiphol Trade Park actief bijgedragen aan het programma.

Met het Warmte & Koude programma werken overheid en marktpartijen in de Metropoolregio Amsterdam samen aan de ontwikkeling van duurzame warmtenetten tegen zo laag mogelijke kosten. Deze samenwerking startte in 2015 en wordt nu met drie jaar verlengd. Het aanleggen van warmtenetten vraagt om nauwe afstemming tussen vele partijen. We stimuleren onderzoek en toepassing van duurzame warmtebonnen, initiëren de aanleg van warmtenetten en zorgen voor verbindingen tussen die netten voor leveringszekerheid van duurzame warmte.

Een warmtenet is een ondergronds buizenstelsel met warm water waarmee gebouwen verwarmd worden. Warmtenetten bieden een belangrijk alternatief voor de levering van warmte op basis van aardgas; zoals het verwarmen van huizen, gebouwen en glastuinbouw. Met de aanleg van warmtenetten zullen de komende jaren vele woningen ‘aardgasvrij’ verwarmd worden. Warmtenetten bieden in steden een duurzaam alternatief voor bestaande woningen en gebouwen. Voor nieuw te ontwikkelen woongebieden zijn lage temperatuur warmtenetten kansrijk. Naast ‘all electric’ oplossingen om te verwarmen.

Bestaande warmtenetten

Warmtenetten binnen de MRA worden gevoed met warmte vanuit een afvalverbrander of elektriciteitscentrale (Amsterdam, Almere, Amstelveen) of een aparte biomassaketel (Purmerend en Lelystad) Dat is duurzaam ‘dubbelgebruik’ van energie. We staan met elkaar voor de grote opgave om de warmtenetten te voeden met duurzame warmtebronnen. Dit zijn relevante stappen op weg naar een CO2-neutrale en fossielvrije leefomgeving.

Verduurzamen van warmtenetten kan door toepassing van biomassa (op de korte termijn), geothermie en lage temperatuur warmtebronnen zoals aquathermie en datacenters.

Doelstellingen 2018 – 2021

Het programma zet in op:

 • Strategische verdeling van warmte (hoge en lage temperatuur) over de regio, door het aanbod van de verschillende type warmte efficiënt te koppelen aan die locaties waar die warmte haalbaar en betaalbaar toegepast kan worden (HT voor oudere delen van steden, LT voor nieuwbouw);
 • Stimuleren en financieren van onderzoek naar geothermie als belangrijkste duurzame bron voor hoge temperatuur warmte;
 • Stimuleren van toepasbaar maken van nieuwe en kansrijke inzichten zoals warmte uit oppervlaktewater (aquathermie);
 • Toepasbaar maken van gebruik van restwarmte uit datacenters;
 • Afspraken over marktwerking en de mogelijkheid van ‘open netten’;
 • Afspraken met de rijksoverheid over beleid en regels om de ontwikkeling van duurzame warmtenetten te stimuleren en haalbaar te krijgen;
 • Afstemming over het aan elkaar koppelen van (boven)lokale warmtenetten voor de verduurzaming en zekerheid van warmtelevering op lange termijn;
 • Op weg naar betaalbare warmte als alternatief voor aardgas.


Actieprogramma

In de komende maanden stelt de warmteregisseur in samenwerking met de partners een werkprogramma op met de volgende onderdelen:

 • Sterke samenwerking tussen publieke en private partijen op marktwerking (haalbare businesscases en open netten) en beleid en regelgeving;
 • Creëren van een platform voor kennisuitwisseling voor de realisatie van de benodigde warmtecapaciteit en de noodzakelijke verbinding van (boven)lokale netten;
 • Ondersteuning van de Regionale Energie Strategie in de aanpak naar aardgasvrij;
 • Vertegenwoordiging van de belangen van de samenwerkende partijen;
 • Initiëren en versnellen van belangrijke projecten.


Effect programma

In 2015 is de eerste samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daarin zijn de volgende resultaten behaald:

 • Met een ‘Grand Design’ van een regionaal warmtenet van IJmuiden tot Almere en van Zaanstad tot Aalsmeer is in kaart gebracht waar de grootste warmtevragers zitten, wat de huidige en toekomstige warmtebronnen zijn en waar de infrastructuur voor de warmtenetten kan komen te liggen;
 • Ook is de ‘Routekaart Duurzame Warmte in de MRA’ vastgesteld, waarin afspraken staan hoe het regionale warmtenet gerealiseerd kan worden.

TNO en ECN Duurzaam hebben in opdracht van het programma Warmte en Koude in de Metropoolregio Amsterdam uitgezocht hoe duurzaam de warmtebronnen in de warmtenetten van de regio Amsterdam zijn. Naar aanleiding van dit onderzoek is een CO2-ladder voor de warmtebronnen ontwikkeld om afnemers van warmte inzicht te geven in het nut van warmtenetten. In alle gevallen is de CV-ketel thuis het minst duurzaam.

De partners van het MRA Warmte en Koude Programma

AEB Amsterdam, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling, Amsterdam Economic Board, Eneco Warmte en Koude, ENGIE, ENnatuurlijk, Gemeente Aalsmeer, Gemeente Almere, Gemeente Amstelveen, Gemeente Amsterdam, Gemeente Beverwijk, Gemeente Diemen, Gemeente Haarlem, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Heemskerk, Gemeente Hilversum, Gemeente Ouder-Amstel, Gemeente Uithoorn, Gemeente Velsen, Gemeente Zaanstad, Greenport Aalsmeer, HVC, Liander, Nuon Warmte, OCAP, Omgevingsdienst IJmond, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Port of Amsterdam, Provincie Noord-Holland, PWN, Stadsverwarming Purmerend, Tata Steel, TNO/ECN, Waternet, Gasunie New Energy en SADC.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Ontstaan van datacentercampus Noord-Amsterdam heeft grote economische impact

Nieuws

Nieuws

Ontstaan van datacentercampus Noord-Amsterdam heeft grote economische impact

90 procent van de operationele uitgaven wordt lokaal uitgegeven

De Amsterdamse datacenter industrie groeit de laatste jaren gemiddeld 18% per jaar, en er wordt dan ook steeds verder buiten de stadsgrenzen gekeken. Ook Noord-Holland Noord is inmiddels ontdekt: op het Agriport A7-terrein in Middenmeer, op slechts 30 minuten rijden van Amsterdam, heeft naast Microsoft inmiddels ook Google een perceel aangekocht.

In opdracht van de regio becijferde Digital Gateway to Europe de impact van deze Noord-Amsterdam datacenter campus op de Nederlandse economie. En deze impact is groot; de totale investering wordt nu al geschat op €2 miljard. Vandaag wordt dit rapport gepresenteerd bij het NHNext event van de regio Noord-Holland Noord.

Nederland datacenter land

Nederland is het meest verbonden land ter wereld en Amsterdam is een belangrijk internationaal digitaal knooppunt. Gecombineerd met een betrouwbaar en gunstig energienetwerk, maakt dit alles Nederland een ideaal land voor datacenters. Niet voor niets zijn we hard op weg de nummer 1 datahub in Europa te worden. Deze groei is ook merkbaar in de regio Noord-Holland Noord, waar de Noord-Amsterdam datacenter campus ontstaat.

Digital Gateway to Europe, in samenwerking met onderzoeksbureau Pb7, heeft in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf NHN, de gemeente Hollands Kroon en Agriport A7 onderzoek gedaan naar de economische impact van datacenters in de regio. Het onderzoek laat zien dat datacenters een grote economische spin-off opleveren. Voor de directe en indirecte werkgelegenheid en infrastructuur, maar ook zetten deze ontwikkelingen de regio nationaal en internationaal op de kaart als aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Investering van €2 miljard

“Uit onze eerdere onderzoeken bleek al dat de economische impact van multi-tenant datacenters in Nederland aanzienlijk is,” zegt Stijn Grove, directeur Digital Gateway to Europe, ‘In totaal dragen de Nederlandse datacenters €941 miljoen bij aan het BBP, en daar zijn partijen zoals Microsoft en Google nog niet eens in meegenomen.’’

In het ‘Noord Amsterdam Datacenter Campus’ rapport wordt allereerst uitgegaan van de huidige situatie, daarnaast zijn er nog twee groeiscenario’s uitgewerkt. Uit een analyse van de status quo blijkt dat er in totaal maar liefst €2 miljard wordt geïnvesteerd door Microsoft in Noord-Holland Noord: om een datacenter van dergelijk formaat te bouwen zijn er gedurende een periode van 7 jaar gemiddeld 900 bouwvakkers dagelijks bezig, zo blijkt uit het rapport. De verwachting is dat er 350 tot 400 medewerkers nodig zijn om het datacenter daarna operationeel te houden. Deze banen zullen voornamelijk lokaal worden ingevuld, en bevatten een interessante mix van catering en schoonmaak tot ingenieurs. Als we verder kijken naar de exploitatiekosten, personeelskosten en de investeringen om het datacenter te runnen, zien we een sterk lokale invloed: meer dan 90% van de kosten wordt lokaal uitgegeven. Daarnaast zijn er nog afgeleide inkomsten voor de regio; al deze niet-Nederlandse werknemers zullen ergens wonen en leven tijdens hun langdurige verblijf in Nederland, wat lokale dienstverlening ten goede komt. Zo zit het Hotel Van der Valk in Hoorn al jaren vol met mensen die aan de projecten in Middenmeer werken.

Download het rapport hier

Het rapport ‘Noord-Amsterdam Data Center Campus: Economische Impact’ is gratis te downloaden via https://regiohollandbovenamsterdam.nl/publicaties. Het rapport is ook beschikbaar in het Engels.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Nieuwe overslaghaven Flevokust Haven officieel geopend

Nieuws

Nieuws

Nieuwe overslaghaven Flevokust Haven officieel geopend

Na jaren dromen, durven en doen opende gedeputeerde Appelman van provincie Flevoland samen met wethouder Sparreboom vandaag Flevokust Haven. Flevokust Haven is de nieuwe buitendijkse multimodale overslaghaven in het IJsselmeer, met een containerterminal, een overslagkade en een groot havengebonden industrieterrein ten noorden van Lelystad.

Spectaculaire opening

Na de toespraken van gedeputeerde Appelman en wethouder Sparreboom, vlogen 2 flyboarders over het water naar de kade om de glazen te vullen. “Super trots zijn wij dat we na 2 jaar van bouwen en enkele jaren van voorbereiding met elkaar het glas mogen heffen op de toekomst en het succes van deze prachtige haven” aldus gedeputeerde Appelman en wethouder Sparreboom. Na de toost voeren de flyboarders een spectaculaire show op met vuur en vlaggen.

Over Flevokust Haven

Met de opening van Flevokust Haven, is de laatste ontbrekende schakel in het binnenvaartnetwerk van Nederland gerealiseerd. Door de centrale ligging in het IJsselmeer, vlakbij de A6, de hoofdvaarroute Amsterdam – Lemmer, vliegveld Amsterdam Lelystad Airport en de aanwezigheid van het spoor kan Flevokust Haven zich ontwikkelen tot een belangrijke schakel in het logistieke netwerk. Vervoer over water is schoner en vaak goedkoper dan vervoer per vrachtwagen en vermindert de filedruk in met name de Randstad. De haven is geschikt voor op- en overslag van containers, projectlading, stukgoed en bulkgoederen. Gedeputeerde Appelman “Flevokust Haven is een enorme versterking van de logistieke concurrentiepositie van de regio Lelystad. Een unieke combinatie van sterke eigenschappen zet Flevokust Haven en de wijdere regio in één keer op de kaart als aantrekkelijke vestigingslocatie”.

Ruimte voor groei

Bedrijven die de ruimte zoeken in de nabijheid van de Metropoolregio Amsterdam, vinden op Flevokust Haven volop mogelijkheden. Met een unieke combinatie van een grote bouwhoogte en milieuruimte, ruime kavels, multimodale ontsluiting, clustering en de duurzame energiecentrale van Engie om de hoek, kunnen bedrijven maximaal profiteren van de centrale locatie en van elkaar. Daarmee biedt Flevokust Haven uitstekende kansen en ruimte voor maakindustrie, agro-food en bio-based activiteiten en circulaire economie. “De haven is belangrijk voor de economische structuurversterking en de werkgelegenheid van Lelystad en de regio” aldus gedeputeerde Appelman. Vanaf maart 2019 is het industrieterrein, dat door de gemeente Lelystad wordt gerealiseerd, fase 1 bouwrijp. Wethouder Sparreboom: “Flevokust Haven is economisch en qua werkgelegenheid van belang voor Lelystad. Gezien de grote belangstelling van bedrijven heeft het college van Lelystad de raad inmiddels voorgesteld uit te breiden naar 43 ha zoals opgenomen in het bestemmingsplan.” 

Samenwerking

Flevokust Haven is het resultaat van een zeer intensieve en constructieve samenwerking met veel partners De provincie realiseerde  buitendijks de haven. De gemeente realiseert binnendijks het industrieterrein. Het Rijk heeft vanuit het programma Beter Benutten met een subsidie van ruim € 7 miljoen een belangrijke bijdrage geleverd in het mogelijk maken van de haven. CTU Flevokust exploiteert in ieder geval de komende 20 jaar de containerterminal bij Flevokust Haven. CTU beschikt over meerdere containerterminals: CTU in Utrecht aan het Amsterdam-Rijnkanaal, CTU Rivierenland in Tiel op industrieterrein Medel en vanaf nu dus ook CTU Flevokust. CTU Flevokust biedt nu reeds een dagelijkse lijndienst naar de haven van Rotterdam en twee keer per week naar de haven van Antwerpen. Er zijn ruime opslagmogelijkheden voor containers, er zijn reefer-aansluitingen en er zijn mogelijkheden voor gasmetingen.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Dierx Electro Groep en Hinzen Events breiden uit op bedrijventerrein Merummerpoort in Roermond

Nieuws

card image

Nieuws

Ruim 18.000m2 kas kleurt paars door nieuwe LED-verlichting

Nieuws

Nieuws

Ruim 18.000m2 kas kleurt paars door nieuwe LED-verlichting

Eerste fase van uitbreiding en modernisering Alstroemeria teler H.M. Tesselaar opgeleverd

In glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard is de eerste fase van de uitbreiding en modernisering van de Alstroemeria teler ‘H.M. Tesselaar’ opgeleverd. Gebruikmakend van een POP3 Verplaatsingssubsidie slaat het Heerhugowaardse bedrijf drie vliegen in één klap: verplaatsing van verouderde opstallen uit het buitengebied naar Alton, nieuwbouw van kantoor en kantine en modernisering van het verlichtingssysteem.


Eerste fase gerealiseerd

Mede-eigenaar van H.M. Tesselaar Melvin Tesselaar is trots dat de eerste fase van het uitbreiding- en moderniseringsproject nu opgeleverd is. ‘Een dergelijk project vergt grote inspanningen van alle betrokkenen. Mede door een gedegen voorbereiding is de eerste fase voorspoedig verlopen. Wij hebben op 18.000m2 een hybride verlichtingssysteem gerealiseerd. Het systeem bestaat voor 60% uit nieuwe LED-verlichting en 40% uit herschikking van bestaande SON-T verlichting. De paarse LED-verlichting geeft een bijzonder sfeer in de kas en ik ben er ook nog niet helemaal aan gewend.’ aldus een lachende Melvin Tesselaar.

Door de uitbreiding en modernisering is H.M. Tesselaar in staat om op minder oppervlakte meer alstroemeria’s te produceren. Door toepassing van difuus glas in combinatie met LED-verlichting wordt een 20% hogere productie gerealiseerd op het zelfde oppervlak. Door de energiezuinige LED-verlichting daalt het energieverbruik met ruim 25% en in combinatie met het difuus glas zelfs met circa 40%.

Tweede fase nu ook in uitvoering

De werkzaamheden bij de Alstroemeria teler zijn nog niet achter de rug. Melvin Tesselaar: ‘Aan de achterzijde van onze vestiging aan de Altonstraat wordt op dit moment gewerkt aan de nieuwbouw van 10.600m2 kas. Ook in deze nieuwbouw zal het hybride verlichtingssyteem worden toegepast. De planning is om begin november te starten met planten in deze nieuwe kas.’ In de wintermaanden is het bedrijf van plan te starten met fase 3. Hierbij zal door een verbouwing de interne logistiek verbeteren en het aantal koelcellen worden uitgebreid.

Verplaatsingssubsidie

De uitbreiding en modernisering van H.M. Tesselaar Alstroemeria in Alton wordt mede gefinancierd met een ‘POP3 Verplaatsingssubsidie’ van de provincie Noord-Holland. Melvin Tesselaar: ‘We gaan twee verouderde kassen in het buitengebied slopen. Het betreft een vestiging van 22.000 m2 aan Het Paradijs in De Weere en een vestiging van 14.000m2 aan de Hasselaarsweg in Heerhugowaard. De locatie in De Weere wordt landbouwgrond, waarmee de ruimtelijke kwaliteit in dit stiltegebied flink verbetert. Voor de vrijkomende grond aan de Hasselaarsweg hebben we op dit moment nog geen alternatieve invulling.’
De POP3 Verplaatsingssubsidie bedraagt € 30,- per te slopen m2 kas. Met het project is een investering van ruim €3.000.000 gemoeid.  

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord over het project

Gebiedscoördinator Dave Vlaming van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is blij met de uitbreiding en modernisering van H.M. Tesselaar, ‘Het Altongebied zat in 2013 nog in zwaar weer en was niet toekomstbestendig. Inmiddels zijn in het gebied twee nieuwe bedrijven gevestigd en zijn bestaande bedrijven aan het moderniseren en hierdoor verbetert de hele uitstraling van het gebied.’

Gemeente Heerhugowaard zet in op energiereductie en verduurzaming
Ook Monique Stam, wethouder Economische Zaken en Duurzaamheid van gemeente Heerhugowaard is blij met de modernisering en uitbreiding van H.M. Tesselaar. ‘Door een nauwe samenwerking tussen de ondernemers, gemeente Heerhugowaard, provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf NHN, HVC en de Rabobank is het Altongebied nu op weg om één van de duurzaamste glastuinbouwgebieden van Nederland te worden. Met nieuwe technieken zijn bedrijven in staat steeds meer te produceren, met minder gebruik van energie en ruimte. Ik ben trots dat deze innovatieve en vooruitstrevende bedrijven in onze gemeente gevestigd zijn.’

Lees verder

KENNISARCHIEF