WELKOM BIJ SKBN

De Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) is al 13 jaar het landelijk netwerk van publieke, semipublieke en private partners die zich bezighouden met ruimte voor werken. Onze stichting streeft naar een optimale regionale economie, waarbij voldoende en duurzame ruimte voor werken onontbeerlijk is.

Dit willen we bereiken door op een onafhankelijke manier kennis te delen, te bundelen en te ontwikkelen. Binnen én buiten ons netwerk. Er worden jaarlijks tientallen ontmoetingen georganiseerd met relevante kennisdeling en we leveren – gevraagd en ongevraagd – beleidsinput op basis van onze kennis en ervaring. We zijn daarmee het centrale, onafhankelijke verzamelpunt voor alle ontwikkelingen rondom fysieke werklocaties.

LEES HIER ONZE PROPOSITIE

card image

Event

20-06-2023
Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette - Den Haag

Event

20-06-2023

Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette - Den Haag

De Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette heeft na Eindhoven en Deventer een nieuwe stop: op dinsdag 20 juni zijn we op het Provinciehuis in Den Haag. Het thema is: 'Hordes nemen voor groene gezonde bedrijventerreinen'.

Heel Zuid-Holland vol met werklandschappen van de toekomst, groen en gezond. Om dit te bereiken vinden we echter vaak  vele (onzichtbare) hordes op ons pad. Heb je ook al langer vergroeningsideeën voor je bedrijventerrein, maar lukt het niet om ze te realiseren? Heb je wel ideeën en komt het niet tot uitvoering in jouw gemeente? Of zie je de mogelijkheden van meer groen op bedrijventerreinen, maar jouw opdrachtgevers nog niet?

Kom dan naar de Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette. Daar wijzen professionals op de hordes die we samen moeten nemen. En ga je samen aan de slag om er overheen te springen.

Heb je een interessante Zuid-Hollandse casus?
Mail deze voor 26 mei naar
[email protected]. Op 20 juni gaan we aan de slag om jouw groene gezonde bedrijventerrein te kunnen realiseren. Zet de datum en locatie alvast in je agenda. We hopen je te verwelkomen in ons estafetteteam.

Voor wie is deze middag bedoeld?
Ondernemers, beleidsmakers en ambtenaren van gemeenten, parkmanagers, bestuurders, adviseurs, hoveniers & groenvoorzieners en ecologen.

Praktische informatie
Datum: dinsdag 20 juni
Tijd: 12.30 tot 17.30 uur
Locatie: Provinciehuis Zuid-Holland
(Zuid Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag)

Klik hier voor deelname

Lees verder
card image

Event

20-06-2023
SKBN On Tour - Samenwerken aan transitieopgaven

Event

20-06-2023

SKBN On Tour - Samenwerken aan transitieopgaven

SKBN organiseert, dit jaar in samenwerking met het Ministerie van EZK, weer een SKBN On Tour. Het thema is: Samenwerken aan transitieopgaven. De uitzending is live te volgen op dinsdag 20 juni van 10 tot 12 uur.
 

Bedrijventerreinen staan voor urgente transitieopgaven. Het energieverbruik moet omlaag en er dient veel meer gebruik te worden gemaakt van hernieuwbare energiebronnen. Het energiebesparingspotentieel is enorm. Daarnaast lenen bedrijventerreinen zich in theorie uitstekend voor duurzame decentrale opwek en energieopslag. Er wordt met veel interesse gekeken naar pilots voor smart energy hubs, die ook een antwoord bieden op netcongestie.

En welke plek nemen bedrijventerreinen in de bredere opgave, zoals het programma NOVEX? Het is niet meer van deze tijd om werklocaties als afgezonderde gebieden te beschouwen, ze dienen te worden meegenomen in de bredere gebiedsopgaves. Maar hoe doe je dat? Tot slot stelt de verstedelijking bedrijventerreinen voor grote uitdagingen. Ruimteclaims stapelen zich op. Naast het borgen van vitale bedrijfslocaties, zal bestaande ruimte op bedrijventerreinen beter moeten worden benut door onder andere te intensiveren.

Kortom, de winst die is te behalen op bedrijventerreinen is groot. Maar een versnipperde eigendomsstructuur, een gebrek aan urgentiegevoel of sowieso de complexiteit van de opgave stelt voor uitdagingen. Eén ding is duidelijk: alleen door krachten te bundelen kan de grote transitiewaarde die bedrijventerreinen vertegenwoordigen verzilverd worden. Dat begint met samenwerking! 

Samenwerking tussen eigenaren en ondernemers onderling, samenwerking met netbeheerders en ook samenwerking tussen overheden en ondernemers. Tijdens het programma SKBN On Tour laten we aan de hand van drie aansprekende projecten zien hoe grote stappen kunnen worden gezet in transitieopgaven. Wat krijgen partijen samen voor elkaar en wat is er nodig voor een constructieve samenwerking? 
 
Meld je hier aan voor de live-uitzending op dinsdag 20 juni

 

Lees verder
card image

Event

14-06-2023
SKBN op Provada: Bedrijfsruimte als kansrijke vastgoedcategorie

Event

14-06-2023

SKBN op Provada: Bedrijfsruimte als kansrijke vastgoedcategorie

Steden en stedelijke regio's willen een actievere rol spelen bij het borgen van voldoende ruimte voor werk. Maar ze kunnen dit niet alleen. Alleen met behulp van de vastgoedmarkt kan in de groeiende behoefte aan stedelijke bedrijfsruimte worden voorzien.  

Ruimte voor werken in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) staat onder druk. Maar een economisch gezonde regio moet voldoende plek hebben voor werk en innovatie. En met de groei van de bevolking neemt de behoefte aan stadsverzorgende bedrijvigheid ook toe. Intensiveren van bestaande stedelijke werkgebieden en het stapelen en mixen van werken met andere functies, is nodig om in de behoefte aan ruimte voor werken te kunnen voorzien. Dat kan alleen als de markt voor bedrijfsruimte, die tot nog toe vaak zaak is van de ondernemers zelf, verder professionaliseert. In ontwikkeling, exploitatie en beheer.

Voor het borgen van voldoende en kwalitatief goede bedrijfsruimte in steden is het nodig dat markt en overheid samen aan de slag gaan om zowel bestaande bedrijventerrein naar een hoger plan te tillen te streven naar een goede invulling van transformatie en gemengde gebieden.

In deze gezamenlijke sessie op woensdag 14 juni van 12 tot 13 uur in zaal E107 van Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag, SKBN en vakblad BT, staan de volgende vragen centraal:

  • Hoe ziet de markt voor stedelijke bedrijfsruimte eruit en hoe definiëren steden de opgave ten aanzien van stedelijke bedrijfsruimte zelf?
  • Wat is er nodig om professionele vastgoedontwikkelaars- en beleggers te activeren in de groeiende markt voor bedrijfsruimte te investeren? Wat doet de markt zelf al?
  • In hoeverre zijn de verschillende belangen en doelstellingen van overheid en markt op één lijn te brengen?

PROGRAMMA

12.00 uur
Welkom en inleiding door moderator (Jan Jager, vakblad BT)

12.05 uur
Casus Gemeente Den Haag (ZKD of Mercuriuskwartier)

12.15 uur
Casus Gemeente Rotterdam (M4H)

12.25 uur
De markt in beeld door Sven Bertens, JLL

12.35 uur
Paneldiscussie met o.a. 
Sven Bertens – JLL
Bert Hesselink – CTP 
Marjolein Steinebach - MRDH 
 

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Vastgoedjournaal.nl: "SKBN: Meer bedrijven naar de steden"

Nieuws

Nieuws

Vastgoedjournaal.nl: "SKBN: Meer bedrijven naar de steden"

Als er niet snel wordt ingegrepen worden de bedrijventerreinen een ondergeschoven kindje in de woningbouwdiscussie. 'Bedrijven in de lichtere milieucategorie moeten meer richting de stad, en plaatsmaken voor het type bedrijf waar de terreinen voor bedoeld zijn', dit zegt SKBN-voorzitter Theo Föllings in gesprek met VJ. 

Als er niet snel wordt ingegrepen lijken de Nederlandse bedrijventerreinen een ondergeschoven kindje te worden in de woningbouwdiscussie. Er zijn twee kritieke kwesties die volgens de Stichting Kennisalliantie Nederlandse Bedrijventerreinen (SKBN) onmiddellijke aandacht van minister De Jonge vereisen.

'De Jonge is ook minister voor Ruimtelijke Ordening'

De laatste jaren draait het in de discussies over stedelijke ontwikkeling vooral over woningbouw. Beleid voor de cruciale bedrijventerreinen in de Nederlandse steden dreigen hierdoor een ondergeschoven kindje te worden. ‘Terwijl we ambitieuze plannen nastreven om aan de groeiende vraag naar huisvesting te voldoen, is het van cruciaal belang dat we de noodzaak om onze bedrijventerreinen onder de loep te nemen en te optimaliseren niet verwaarlozen’. Aan het woord is Theo Föllings, voorzitter van de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN). Hij wijst erop dat het ook de taak is van Hugo de Jonge, die niet alleen minister voor Volkshuisvesting is maar ook voor Ruimtelijke Ordening, om een betere balans te vinden tussen de woningbouw en de noodzakelijke bedrijventerreinen.

De meeste Nederlandse bedrijventerreinen omvatten een scala aan activiteiten, waaronder distributie, groothandel en andere stedelijke diensten zoals ambachten en de auto-industrie. Op dit moment vallen van de 3.800 bedrijventerreinen in Nederland naar schatting vallen maar liefst 3.600 in de categorie gemengd gebruik. Er zijn echter twee kritieke kwesties die volgens de kennisalliantie onmiddellijke aandacht vereisen.

Strenger beleid op scheefwerken

Ten eerste is er het probleem van ongepaste grondtoewijzing vanuit gemeenten. Sommige bedrijven die zich op bedrijventerreinen hebben gevestigd voeren bedrijfsactiviteiten die te licht zijn voor de milieucategorie uit het bestemmingsplan. Hierdoor houden zij ruimte bezet die niet voor hen bedoeld is. Met als resultaat dat de zwaardere industrie geen plek kan vinden waar zij hun bedrijfsactiviteiten, die wel voldoen aan de milieucategorie, kunnen uitvoeren.

Föllings: ‘De Nederlandse campussen en innovatiedistricten lijken hier al van te hebben geleerd en hanteren daarom een strenger toelatingsbeleid. Voor de gemengde bedrijventerreinen, waar we er in Nederlands pakweg 3.600 van hebben, beginnen we pas de laatste jaren na te denken over circulaire economie en ruimte voor deze activiteiten. En daarmee komt het probleem ‘scheefwerken’ in meer in beeld en gaan we nadenken over hoe we dit kunnen aanpakken, maar dat kost tijd én geld. Het is wel van belang daar nu al rekening mee te houden.’

Lichte bedrijven inpassen in de stedelijke gebieden

Zijn er om dit probleem te tackelen meer vierkante meters nodig voor bedrijventerreinen? Föllings: ‘Wat we nu nodig hebben is ‘schuifruimte’. Wanneer de bedrijventerreinen op de juiste manier wordt (her)ingericht, zal het aantal meters onder de streep mogelijk  vergelijkbaar zijn met  wat we nu hebben. Dat betekent wel dat de lichte bedrijven zich meer richting de stedelijke gebieden moeten verplaatsen. Daar moet wel ruimte voor zijn.’

Als minister De Jonge blijft streven naar een ambitieuze jaarlijkse productie van 100.000 nieuwe woningen, is er volgens de SKNB ongeveer 26 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte nodig. Door echter de niet-actuele leegstand te verminderen en efficiënter gebruik van ruimte te implementeren, kan het vereiste nieuwe volume beperkt worden tot ongeveer 20 miljoen vierkante meter. Kwaliteit over kwantiteit.

Het feit dat er nu überhaupt over het herinrichten van bedrijventerreinen wordt gesproken, zal volgens Föllings leiden tot nieuwe concepten en innovatieve oplossingen. ‘Maar deze transformatie zal echter wel om tijd en gezamenlijke inspanning vragen.’

30 procent van bedrijventerrein-gebruikers kunnen naar stedelijk gebied
Op dit moment is er gemiddeld 26,3 vierkante meter bedrijfsruimte per woning. Met de ambitieuze jaarlijkse productie van 100.000 nieuwe woningen, is er volgens de kennisalliantie ongeveer 26 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte nodig. Door echter de niet-actuele leegstand te verminderen en efficiënter gebruik van ruimte te implementeren, kan het vereiste nieuwe volume worden beperkt tot ongeveer 20 vierkante meter per nieuwe woning. In totaal gaat het dan om 20 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte die daarvoor nodig is. 'Ruimtelijke analyses tonen aan dat ongeveer 30 procent van de activiteiten die momenteel plaatsvinden op bedrijventerreinen ondergebracht kunnen worden in gemengd gebruik zones in stedelijk gebied. Hiervoor moet echter wel voldoende ruimte beschikbaar zijn.' Föllings wil beleidsmakers erop attenderen om hier rekening mee te houden bij gebiedsontwikkelingen.

De toekomst van logistiek

In het kader van de themamaand Logistiek vroeg VJ Föllings ten slotte naar zijn visie met betrekking tot de grotere bedrijventerreinen c.q. distributiecentra en de discussie rondom de ‘verdozing’ van het landschap. ‘Wat er de afgelopen jaren is bijgebouwd aan grote distributiecentra is mede het gevolg van het  het ABC-locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen, dat in de jaren negentig in gang is gezet door de overheid. Wel doordacht en met als variabelen mobiliteit en het aantal werknemers. Het uitgangspunt van het plan was dat bedrijven met veel werknemers of bezoekers zich bij voorkeur moeten vestigen op een locatie die goed ontsloten is door openbaar vervoer. Omgekeerd moest de ontwikkeling van publieks- of arbeidsintensieve bedrijven op locaties die alleen per auto bereikbaar zijn, worden tegengegaan. Deze locaties dienden te worden gereserveerd voor arbeidsextensieve bedrijven die voor de bedrijfsvoering afhankelijk zijn van transport over de weg. En zo geschiedde. 'We weten ook dat een dergelijk beleid 10 tot 15 jaar nodig heeft om zichtbaar te worden. Aan het begin van dit millennium is door het ministerie voor Ruimtelijke Ordening dit beleid on hold gezet maar zien we de doorwerking nog altijd terug langs onze snelwegen', aldus Föllings.

Hij vervolgt: 'De digitalisering van onze samenleving doet ook nog eens een duit in het zakje waardoor distributiepatronen rond goederenstromen en mobiliteitsvraagstukken van mensen, in termen van werken en vrij tijd, zich wijzigen. Deze effecten kunnen we nog niet allemaal uitekenen op de ruimtelijke tekentafels maar dat ze verder van invloed zullen zijn op het ruimtegebruik en locatie-ontwikkeling, is voor menigeen geen punt van discussie meer. Steeds meer horen we dat ook de energiehuishouding rond bedrijventerreinen mogelijk bepalend gaat worden welke locaties voor wat voor een soort bedrijvigheid kunnen worden ontwikkeld. Dit vraagt om nadere beschouwing.'

Föllings antwoordt geen glazen bol te hebben, op de vraag of er meer grote logistieke centra moeten worden bijgebouwd, nu de vraag fors is afgenomen. ‘Er is welllicht voor de behoefte van nu genoeg gebouwd, misschien moeten we nu even een soort van adempauze nemen.’

Bron: Vastgoedjournaal.nl
 

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Herontwikkeling bedrijfslocaties levert substantiële voordelen op voor bedrijven en overheden

Nieuws

Nieuws

Herontwikkeling bedrijfslocaties levert substantiële voordelen op voor bedrijven en overheden

Herontwikkeling van verouderde zones op bedrijventerreinen naar moderne gebouwen voor met name logistiek vindt vaker dan gedacht en ook succesvol plaats. De intensiteit van het ruimtegebruik neemt met 84% toe; de werkgelegenheid verzevenvoudigt en verouderde gebouwen op vervuilde terreinen worden vervangen door toekomstbestendige en duurzame logistieke gebouwen.

Deze conclusies trekt het adviesbureau Buck Consultants International (BCI) uit een eerste verkenning van een 20-tal herontwikkelingsprojecten in West- en Zuid-Nederland. In samenwerking met vastgoedontwikkelaars en -beleggers, verenigd in het door BCI opgezette Nationaal Logistiek Vastgoed Forum, zijn 20 casussen geanalyseerd op gebruik vóór en ná herontwikkeling, succesvoorwaarden en barrières.

Opbrengsten

Op de 20 locaties vonden vaak (aflopende) industriële activiteiten of opslag plaats. Nu staan er vaak moderne, duurzame en energiezuinige gebouwen. De opbrengsten zijn gunstig, zo concludeert Buck Consultants International:

  • op de totale oppervlakte van 110 ha van de 20 casussen was eerst 422.000 m2 bvo gebouwd, na herontwikkeling 778.000 m2 bvo, een stijging van 84%;
  • de werkgelegenheid groeide van 350 banen tot 2.600 banen;
  • de gebouwen hebben vrijwel allemaal het Breeam-duurzaamheidskenmerk en zijn energiezuinig gebouwd en vaak van zonnepanelen voorzien.

Om tot deze resultaten te komen heeft in bijna alle gevallen sloop en nieuwbouw plaatsgevonden en was bodemsanering nodig. “Uit de analyse blijkt dat in 75% van de gevallen de kosten van een herontwikkellocatie 5 tot 15% hoger uitvallen ten opzichte van een vergelijkbare greenfieldontwikkeling in dezelfde regio. Die extra kosten zitten met name in de meer complexe planontwikkeling en extra sloop- en saneringskosten. In de 25% overige gevallen zijn de kosten tussen herontwikkeling op een bestaand terrein in vergelijking met nieuwbouw op een nog niet gebruikt bedrijventerrein ongeveer gelijk”, aldus Jordi Hubers, senior-adviseur bij Buck Consultants International.

Barrières

De herontwikkeling blijkt in alle gevallen langer te duren dan vergelijkbare bouw op een nieuwe locatie. Deze langere termijn kan oplopen tot 18 maanden. Hubers: “De vastgoedontwikkelaars signaleren als belangrijkste knelpunt het verkrijgen van de benodigde vergunningen en toestemming voor de soms noodzakelijke herziening van het bestemmingsplan”. Maar ook de sloop van bestaand vastgoed, bodemsanering en de complexiteit om meerdere naast elkaar gelegen kavels te kopen, zijn knelpunten. Relatief weinig problemen zijn er met de elektriciteitsvoorziening en stikstofrechten.

In de discussie over de toegenomen vestiging van logistieke centra (‘verdozing’) blijkt de ontwikkeling van deze zgn. brownfieldlocaties een deel van de oplossing te zijn, naast de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen. “Met de al gerealiseerde herontwikkeling van verouderde bedrijfslocaties en industriële complexen is natuurlijk al een deel van het laaghangende fruit geplukt. Maar er zijn nog volop mogelijkheden”, zo stelt René Buck, directeur Buck Consultants International. “Maar dan moeten gemeenten zich ook actief en meedenkend opstellen. De twee belangrijkste door de gebiedsontwikkelaars ervaren problemen, namelijk een gedateerd bestemmingsplan en trage afgifte van de benodigde vergunningen, liggen op het bordje van de gemeente. De onderzochte succescases laten echter zien dat ontwikkelaars en gemeenten wél succesvol blijken te kunnen samenwerken”.

Een presentatie van de onderzoeksresultaten is hier te downloaden.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Almelo XL Businesspark een van de pilot terreinen van Smart Energy Hubs

Nieuws

Nieuws

Almelo XL Businesspark een van de pilot terreinen van Smart Energy Hubs

Op 30 mei 2023 ondertekenden netbeheerder Enexis, ondernemers van XL Businesspark, Firan, provincie Overijssel, Oost NL en andere projectpartners de intentieovereenkomst om samen te verkennen hoe op het bedrijventerrein een Smart Energy Hub gerealiseerd kan worden.

De bedrijven die meedoen zijn GLP Europe, Heylen Warehouses, Eurol, Container Terminal Twente. Het doel van deze overeenkomst is ervaring op te doen met het verdelen van netgebruik bij transportschaarste. Naar verwachting start de energiehub XL Businesspark dit najaar daadwerkelijk met het afstemmen van vraag en aanbod en kunnen de ondernemingen vanaf dat moment profiteren van de collectieve ruimte op het bestaande elektriciteitsnetwerk. 

Vastlopen stroomnet

Door de energietransitie, economische groei, een stevige woningbouwopgave en digitalisering van de samenleving stijgt de vraag naar elektriciteit. Daardoor ontstaan op steeds meer plekken in Nederland knelpunten op het elektriciteitsnet. Er is dan te weinig transportcapaciteit beschikbaar voor het afnemen en terugleveren van elektriciteit aan het net. Hierdoor is het voor bedrijven niet meer vanzelfsprekend om een nieuwe aansluiting te krijgen of een bestaande aansluiting te verzwaren wanneer zij willen verduurzamen of hun bedrijfsvoering willen uitbreiden.

Op XL Businesspark is sprake van transportschaarste voor duurzame opwek. Door de transportschaarste voor opwek kunnen bestaande bedrijven en bedrijven in aanbouw op dit bedrijventerrein geen elektriciteit terugleveren, terwijl ze dat wel willen. De ondernemers op dit bedrijventerrein willen nu starten met het vormen van een collectief om gezamenlijk te werken aan de knelpunten die  transportschaarste met zich meebrengt. Het ontwerp, dat samen met Enexis en de ondernemers is afgestemd, kan nu daadwerkelijk gerealiseerd worden.

De provincie Overijssel en regionaal Bedrijventerrein Twente hebben Firan, infraspecialist in nieuwe energie, gevraagd een schetsontwerp voor een mogelijke oplossing te maken. Hiervoor heeft Firan alle energieprofielen van de verschillende bedrijven in kaart gebracht en een ontwerp gemaakt voor de realisatie van een energiehub. Een energiehub kan een oplossing vormen om de bestaande ruimte op het net efficiënter te gebruiken, waardoor Enexis mogelijk meer klanten kan aansluiten.

Vraag en aanbod elektriciteit in balans

Transportcapaciteit collectief gebruiken, lijkt de meest kansrijke oplossing. Van de 20 gevestigde bedrijven op het bedrijventerrein zullen nu vier bedrijven deelnemen aan de pilot. Deze ondernemers kunnen elkaar in de toekomst gaan helpen door vraag en aanbod van elektriciteit te balanceren. Zij zullen hun energiegebruik en -opwek realtime gaan monitoren, zodat zij het bestaande elektriciteitsnet samen optimaler kunnen benutten. Uitgangspunt is dat andere bedrijven op het XL Businesspark later kunnen aansluiten op de energiehub.

Smart Energy Hubs

XL Business Park in Almelo is een van de tien pilot terreinen in Overijssel en Gelderland in het programma Smart Energy Hubs. Op deze terreinen wordt op een slimme manier lokaal energie opgewekt, opgeslagen, omgezet en weer lokaal gebruikt. Door collectieve afspraken te maken tussen bedrijven en realtime verbruik en teruglevering te meten, kan het bestaande net veel slimmer worden benut. De initiatiefnemers van het versnellingsprogramma Smart Energy Hubs zijn provincies Gelderland en Overijssel en Oost NL. Het programmamanagement ligt bij Oost NL. Meer info kijk op: Living lab voor Smart Energy Hubs.

Twee van de drie Enexis pilots (Hessenpoort Zwolle en XL Businesspark Almelo) maken onderdeel uit van het programma Smart Energy Hubs.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Merwehaven Rotterdam: van ruwe haven naar bruisende en duurzame woon-werkwijk in Merwe-Vierhavens

Nieuws

Nieuws

Merwehaven Rotterdam: van ruwe haven naar bruisende en duurzame woon-werkwijk in Merwe-Vierhavens

De Merwehaven in M4H Rotterdam wordt de wijk van de toekomst. In het gebied wordt wonen, werken en de haven samengebracht. Duurzaamheid en circulariteit is het uitgangspunt. In de Merwehaven komen ongeveer 2.500 huur- en koopwoningen, in alle prijsklassen, en is er ruimte voor zo’n 30.000 m2 vloeroppervlak voor innovatieve, creatieve maakbedrijven en maatschappelijke voorzieningen zoals een basisschool en gezondheidscentrum. Daarnaast is er volop ruimte voor horeca en sport én komen er goede verbindingen met omliggende wijken. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een masterplan opgesteld dat 25 mei 2023 is aangeboden aan de gemeenteraad.

Wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen): “In de Merwehaven begint de toekomst van Rotterdam. Een energiek, duurzaam, circulair en groen gebied waar je kunt wonen, werken en recreëren. In Merwehaven vloeien stad en haven samen. De stoere, historische omgeving is een unieke plek om te wonen, en is een broedplaats voor creatieve ondernemers.”

Duurzaam, circulair en klimaatadaptief

De nieuwbouw in de Merwehaven bestaat uit woningen met een zo laag mogelijk energieverbruik. Dat doen we door het ontwerpen van duurzame gebouwen. En er komt een slim energiesysteem dat is gericht op het opwekken, opslaan en uitwisselen van energie, om onnodig energieverbruik te voorkomen.

Voor de gebiedsontwikkeling wordt de milieu-impact zo klein mogelijk gehouden door op een circulaire manier te werken. Bestaande gebouwen worden waar mogelijk behouden en materialen zo hoogwaardig en lokaal mogelijk hergebruikt. Voor de nieuwe gebouwen wordt gestuurd op het zoveel mogelijk gebruik maken van hernieuwbare natuurlijke materialen of hergebruikte materialen. Daarnaast worden ontwikkelaars bij de aanbestedingstenders uitgedaagd om gebouwen toekomstbestendig te ontwerpen en te bouwen. Om hittestress tegen te gaan is er ruimte voor koele verblijfsplekken en zal de buitenruimte natuurlijk worden ingericht met veel biodivers groen en weinig verharding.

Centraal parkeren – ruimte voor fietsers en voetgangers

Langzaam verkeer wordt het uitgangspunt in de Merwehaven. Parkeren gebeurt in centrale mobiliteitspunten in de wijk, met daaraan gekoppeld een breed aanbod aan deelmobiliteit maar ook voorzieningen, zoals een pakketservice, fietsenmaker of buurtsuper. Zo komt er ruimte vrij om een groene stadswijk te maken met meer plek voor fietsers, voetgangers en om te verblijven.

Rotterdam Makers District

Merwehaven is een deelgebied in het Merwe-Vierhavensgebied (M4H). M4H verandert de komende jaren naar een bruisend stadsdeel met woningen, horeca, evenementen, onderwijs en cultuur. In M4H werken ondernemers en kennisinstellingen aan innovaties voor de nieuwe duurzame economie. Hier is ruimte om te werken aan, en experimenteren met technische innovaties voor de toekomst van stad en haven. Het gebied is voor de hele regio ook de kraamkamer, proeftuin én etalage voor de circulaire economie. Collectiviteit vormt hierbij de basis voor circulariteit: kennis, ruimte en stromen worden in fysieke en digitale netwerken gedeeld.

Vervolg

Na vaststelling van het Masterplan wordt verder gewerkt aan de volgende fase van de gebiedsontwikkeling. In de loop van 2024 starten naar verwachting de voorbereidende werkzaamheden, om nog in 2025 de eerste bouwactiviteiten te laten plaatsvinden.

Foto: Gemeente Rotterdam i.s.m. bureau UFO-urbanism en OBSCURA

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Schiphol Trade Park meest duurzame logistieke business park ter wereld

Nieuws

Nieuws

Schiphol Trade Park meest duurzame logistieke business park ter wereld

Dutch Green Building Council (DGBC) heeft Schiphol Trade Park de Outstanding BREEAM-NL certificering toegekend, en daarmee wereldwijd het eerste logistieke business park met zo’n hoge score. Met een beoordeling van 87,67% op BREEAM-NL Gebied v2018 is het business park van gebiedsontwikkelaar SADC daarmee niet alleen het meest duurzame logistieke business park van de wereld, maar bovendien het eerste bedrijventerrein in Nederland met een BREEAM-NL hercertificering voor duurzame gebiedsontwikkeling.

In 2014 ontving SADC voor Schiphol Trade Park in Hoofddorp al een BREEAM-NL Gebied Excellent Ontwerpcertificaat . De upgrade naar Outstanding (de hoogst haalbare score op een schaal van 5) bij de hercertificering in de realisatiefase is mede te danken aan de koppeling van nieuwe initiatieven van SADC aan BREEAM-NL, zoals een duurzaamheidsdashboard en circulaire aanbesteding. Doorlopend worden door opgedane ervaring en ontwikkelingen eisen en toepassingen opgeschaald. Daarnaast zijn zeven nieuwe bedrijfsgebouwen op Schiphol Trade Park gecertificeerd met BREEAM-NL Nieuwbouw.

Opvallend is dat voor de certificering 3% innovatiecredits zijn behaald, hiermee worden innovatieve duurzame initiatieven verder gestimuleerd. Een van de innovaties is voor het virtueel net waarin partijen mét en partijen zónder stroomcapaciteit de beschikbare capaciteit met elkaar delen. Vraag en aanbod wordt optimaal op elkaar afgestemd en onnodige CO2 uitstoot wordt vermeden.

Rudy van der Helm, manager Ontwikkeling en Beheer bij DGBC: ”Wij zijn erg blij dat SADC Schiphol Trade Park op een zo duurzame manier ontwikkelt en trots dat zij hierbij kiezen voor een BREEAM-NL certificering. Om een gebiedsontwikkeling  op zo’n manier integraal duurzaam te ontwikkelen, is veel doorzettingsvermogen nodig. Tijdens de uitvoering is de ontwikkeling steeds duurzamer geworden, terwijl de maatlat ook is aangescherpt. Dat is een heel knap resultaat.”

Eva Klein Schiphorst, directeur SADC: “We hebben al langer de ambitie het meest duurzame en innovatieve business park van Europa te zijn. BREEAM-NL heeft ons alleen maar nog meer uitgedaagd. Dat we met deze certificering nu zelfs het meest duurzame logistieke business park van de wereld zijn, maakt ons natuurlijk trots. Maar we blijven niet stilzitten! We blijven innoveren en leggen de lat steeds hoger.”

Werklandschappen van de toekomst

SADC heeft de ambitie om te werken aan groene, gezonde, klimaatadaptieve en biodiverse bedrijventerreinen. Eva Klein Schiphorst: “Werklandschappen van de toekomst dus. De ruim drieduizend bedrijventerreinen in Nederland vormen een belangrijk deel van het bebouwde oppervlak en passen in toenemende mate niet meer bij deze tijd. De urgente maatschappelijke en economische uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteitsherstel, energietransitie, het nieuwe werken, wonen en circulariteit vragen om een nieuw perspectief op deze gebieden.”

Over BREEAM-NL

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en is het wereldwijde duurzaamheidskeurmerk voor de gebouwde omgeving. In meer dan 80 landen wordt BREEAM toegepast met duizenden behaalde certificaten, waarvan een select aantal gebieden, uiteenlopend van woonwijken tot kantorenparken, met een Outstanding kwalificatie.

BREEAM-NL is sinds 2009 de certificeringsmethode voor Nederlandse gebouwen en gebieden. De systematiek beoordeelt projecten op alle aspecten van duurzaamheid, van energiezuinigheid, materiaalgebruik en afvalvermindering tot een bijdrage aan gezondheid, sociale cohesie en de biodiversiteit. Groen heeft niet alleen een waarde voor ecologie, maar draagt ook bij aan wateropvang en het tegengaan van hittestress. Dat maakt BREEAM-NL Gebied de integrale meetlat voor duurzame gebiedsontwikkeling in Nederland.

De verschillende onderwerpen zijn onderdeel van zes categorieën die samen tot de totaalscore leiden van BREEAM-NL Gebied. De score wordt uitgedrukt in vijf verschillende kwalificaties, waarvan Outstanding de hoogste score is.

BREEAM-NL heeft verschillende keurmerken: BREEAM-NL Nieuwbouw voor het realiseren van nieuwbouw gebouwen, voor bestaande gebouwen is er BREEAM-NL In-Use, en BREEAM-NL Gebied voor het beoordelen van complete gebieden. De methode is ontwikkeld door het Building Research Establishment (BRE). Dutch Green Building Council maakt de methode en nieuwe richtlijnen geschikt voor Nederland, de BREEAM-NL richtlijnen.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Oudste bedrijventerrein Oss, Moleneind, wordt verduurzaamd

Nieuws

Nieuws

Oudste bedrijventerrein Oss, Moleneind, wordt verduurzaamd

Bedrijventerrein Moleneind is het oudste bedrijventerrein in de stad Oss. Al een eeuw lang een belangrijk knooppunt van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Om dat voor de toekomst te behouden, stimuleren provincie en gemeente verduurzaming van het bedrijventerrein. Daarvoor tekenden in het kader van het provinciaal duurzaamheidsproject Grote Oogst gedeputeerde Erik Ronnes en wethouder Frank den Brok op woensdag 17 mei 2023 tijdens een bijeenkomst bij Zwanenberg.

Moleneind is 1 van de 13 bedrijventerreinen in Brabant dat valt onder het provinciale project ‘Grote Oogst’ om bestaande bedrijventerreinen toekomstbestendig te verbeteren. Met een bijdrage van een half miljoen euro van provincie en gemeente komt er voor Moleneind een plan van aanpak met de focus op energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Ook de bedrijven op Moleneind dragen financieel bij aan het plan. Zo kijken we naar de mogelijkheden voor onderzoek naar een gezamenlijk energiesysteem en streven we naar een groene wandelroute voor Moleneind. 

Wethouder Frank den Brok: ‘Bedrijven op Moleneind spelen een grote rol in de verduurzaming van hun bedrijventerrein. Juist door dit samen te doen met provincie en gemeente slaan we een flinke slag. Mooi dat dit project start in het jaar dat we 100 jaar Pharma in Oss vieren, ooit begonnen op Moleneind.’

Vraag groter dan aanbod

De vraag naar bedrijventerrein is in Noordoost-Brabant groter dan het aanbod. Uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen als Heesch-West lost dat probleem maar gedeeltelijk op. Een project als Grote Oogst speelt hier een rol: bestaande bedrijventerreinen duurzaam verbeteren voor de toekomst maakt het aantrekkelijk voor bedrijven om te blijven en voor anderen om een plek op een bestaand  terrein te omarmen. Bedrijven op Moleneind* zijn enthousiast over de plannen: 

Erik Meerwaldt, strategisch vastgoed en operations manager Pivot Park: ‘Dit initiatief van provincie en gemeente brengt bedrijven van Moleneind bij elkaar. Mooi om dat hier te zien. Juist door die steun en met elkaar kunnen we dit bedrijventerrein stap voor stap verduurzamen.’

Ook ondernemersvereniging VNO-NCW Oss was aanwezig. Als kennispartner kijken zij in Grote Oogst mee om ontwikkelingen op te halen en te delen met andere bedrijventerreinen. En andersom brengen zij inzichten van elders naar Moleneind.

Grote Oogst

De provincie Noord-Brabant gaf in 2021 het startschot voor het project Grote Oogst. Er zijn 13 terreinen uit onderzoek naar voren gekomen vanwege de grote gecombineerde opgave die er ligt én de kansen die dit met zich meebrengt. Zo zijn de geselecteerde terreinen samen goed voor 65% van het energieverbruik op Brabantse bedrijventerreinen.

Gedeputeerde Erik Ronnes (Wonen en Ruimte): ‘Dat geeft wel aan hoe belangrijk het project Grote Oogst is. Het doet me goed om hier in Oss de stevige samenwerking te zien met veel bedrijven die ook de noodzaak en de energie voelen om aan de slag te gaan.’

Lees verder