Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

p/a Postbus 3240 5003 DE Tilburg

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

Rijksbeleid

Herstructurering van bedrijventerreinen staat sinds enige jaren op de politieke agenda bij het Rijk. De afgelopen jaren zijn diverse rapporten verschenen. 

 

Gebiedsontwikkeling
Over gebiedsontwikkeling zijn diverse rapporten geschreven.    

 

Roadmap Verzakelijking
Op de huidige bedrijventerreinenmarkt wordt grond meestal per kavel uitgegeven. Dat leidt ertoe dat de eigendomsstructuur versnipperd is en dat private partijen zich weinig betrokken voelen bij de ontwikkeling en exploitatie van de terreinen. Daardoor is de kwaliteit van de bedrijfsbebouwing vaak matig en worden de terreinen niet gebiedsgericht ontwikkeld. Ook parkmanagement komt lang niet altijd goed van de grond. Het uiteindelijke gevolg is dat bedrijventerreinen relatief snel verouderen.  

 

BIZ
In een Bedrijven Investeringszone (BIZ) investeren ondernemers gezamenlijk in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Dankzij de VNG, werkgeversorganisaties en het ministerie van EZ kunnen ondernemers en gemeenten tot 2015 experimenteren met deze BIZ’s.

 

Taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerreinen
In 2008 heeft de Taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerreinen onder leiding van de heer Noordanus (nu burgemeester van Tilburg) het rapport "Kansen voor kwaliteit" gepresenteerd aan de ministers van VROM en Economische Zaken.

 

Programma Mooi Nederland
Het advies van de Taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerreinen is vervolgens door het Rijk opgenomen in het beleidsprogramma Mooi Nederland. Mooi Nederland stimuleert tientallen vernieuwende projecten die zuinig omgaan met de ruimte, rommelige landschappen voorkomen en verhelpen en daardoor kwaliteit toevoegen aan de omgeving.

 

Bestuurlijke Werkgroep Uitvoeringsstrategie (her)ontwikkeling bedrijventerreinen
Eind 2009 heeft de Bestuurlijke Werkgroep Uitvoeringsstrategie (her)ontwikkeling bedrijventerreinen onder leiding van de heer Jorritsma de handreiking "Regionale kansen voor kwaliteit" aangeboden aan de ministers van VROM en Economische Zaken, het IPO en de VNG.

 

Convenant bedrijventerreinen 2010-2020
Het "Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020" is in november 2009 door het Rijk, IPO en VNG ondertekend. In het convenant zijn afspraken gemaakt over de planning en financiering van zowel de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen als de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. 

 

SKBN bestaat uit de volgende participanten: