Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

p/a Postbus 3240 5003 DE Tilburg

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

Ontwikkeling en transfer van kennis omtrent bedrijventerreinen

Column

 

Door de groeiende economie vermindert de leegstand op de bestaande bedrijventerreinen, zeker in de Utrechtse regio. De toenemende ruimtevraag leidt na de economische crisis weer tot een grotere druk op leegstaande bedrijfskavels. Vooral de stijgende vraag naar grotere bedrijfskavels (> 5 hectare) kan in de Utrechtse regio steeds vaker niet worden ingevuld. Lege bedrijfshallen blijken na jaren van leegstand toch opeens weer in de huidige (verouderde) staat verhuurd of verkocht te worden. Dit is inmiddels concreet zichtbaar op o.a. bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht.

Lees verder

Kennisontwikkeling

Door SKBN en/of haar participanten is geparticipeerd in de navolgende onderzoeken:

 

Agenda Bedrijventerreinen 2015-2025

Op het Nationaal BT Congres in 2015 presenteerde voorzitter van SKBN Theo Föllings de ‘Agenda Bedrijventerreinen 2015-2025’ met een aanzet richting oplossingen voor de huidige bedrijventerreinenproblematiek met thema’s als Regionale samenwerking en financiering, Veroudering en herstructurering, Technologie en innovatie en Instrumentarium.

 

De SKBN roept overheden, private partijen, kennisinstellingen en vertegenwoordigers van ondernemers op om de agenda te onderschrijven en een actieve rol op te eisen bij de verdere uitwerking van de agenda, om zo in een brede coalitie te kunnen werken aan de broodnodige vernieuwing van de markt voor bedrijventerreinen.

 

Duurzaam kwaliteitsbehoud van bedrijventerreinen door middel van gronduitgifte

In het najaar van 2010 is een studie afgerond die antwoord geeft op de vraag: Hoe is duurzaam kwaliteitsbehoud van bedrijventerreinen via gronduitgifte te borgen?

 

In het verleden zijn vele studies gewijd aan het thema 'hoe organiseer je parkmanagement?' Een vaak gehoorde uitspraak was dat parkmanagement bij nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen gemakkelijker door te voeren is dan op bestaande bedrijventerreinen. Uiteraard klopt deze beredenering als een bus, echter blijkt de praktijk toch weerbarstiger.

 

Een aantal regionale en stedelijke ontwikkelingsmaatschappijen heeft daarom opdracht verstrekt aan Deloitte Real Estate Advisory om o.a.:

  • inzichtelijk te maken wat het belang is van duurzaam kwaliteitsbehoud van bedrijventerreinen voor de direct betrokken partijen en bezien welke mechanismen er toe kunnen bijdragen dat de betrokken partijen investeren in duurzaam kwaliteitsbehoud.
  • in kaart te brengen hoe de verschillende partijen in de keten invulling geven aan de begrippen kwaliteit en duurzaamheid en te onderzoeken welke gemeenschappelijke kenmerken hierin te vinden zijn.
  • voor de verschillende partijen in de keten de mogelijkheden en de beperkingen van een investering in duurzaam kwaliteitsbehoud in kaart te brengen,
  • aan te geven welke institutionele beperkingen gelden in het mechanisme van gronduitgifte
  • een financiële doorkijk te bieden naar de effecten van een aantal voorwaarden in een privaatrechtelijk uitgiftecontract op verschillende partijen in de keten.

 

Uiteindelijk wilden de opdrachtgevers, in haar rol als gronduitgever weten, welke plaats ze moeten innemen om het mechanisme in gang te zetten die de overige partijen in de keten aanzet om te investeren in duurzaam kwaliteitsbehoud.

 

Het lijvige rapport beschrijft de belangrijkste oorzaken van het gegeven dat de gronduitgever niet de gewenste regie op duurzaam kwaliteitsbehoud kan voeren. Tevens wordt aangegeven welke beheersmaatregelen de gronduitgever kan nemen om meer sturing te geven. E.e.a. is ook doorvertaald in de juridische borging van uitgiftebepalingen in het gronduitgiftecontract, waarbij een viertal praktische toepassingsmogelijkheden beschreven worden die de gronduitgevende partijen kunnen gebruiken bij hun uitgiftestrategie.

 

SKBN is voornemens in samenspraak met Deloitte een kennistafel te wijden aan dit onderwerp. Houd hiervoor onze activiteiten in de gaten.

 

Meer informatie inzake dit studietraject kan opgevraagd worden via info@skbn.nu

- download hier het eindrapport van dit onderzoek

 

Bedrijventerreinenonderzoek RUN/NICIS

Met diverse gemeenten, private partijen en Oost NV heeft de Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met het NICIS een groot onderzoeksprogramma opgezet, met als centrale thema's de ontwikkeling en herstructurering van bedrijventerreinen. Hierbij richt het onderzoek zich op het ontrafelen en/of creëren van mechanismen die bepalend zijn voor het in de toekomst met succes aanpakken van bedrijventerreinen. Campusontwikkelingen maar ook de ontwikkeling van indexen voor beleggers in bedrijfsonroerend goed op bedrijventerreinen, zijn onderdeel van het onderzoeksprogramma. Het programma is het tweede jaar ingegaan en heeft een looptijd van vier jaar. Naar verwachting kunnen in dit onderzoeksjaar de eerste resultaten worden gepresenteerd.

SKBN bestaat uit de volgende participanten: